57-ми

57-ми

57-ми отвори очи. Обърна се на една страна и придърпа завивката към гърдите си. Отново заспа.

 

От известно време лежеше буден. Не му се спеше, но приятната топлина, разляла се по тялото, не позволяваше на ума да се разсъни напълно.
57-ми опита да извика сцена или образ в паметта си, но съвсем скоро разбра, че няма какво. Не само приятно. Нямаше нищо.
Отвори очи и рязко се изправи в леглото. Силно удари главата си в някакъв ръб и се строполи обратно. Сложи ръка на челото си и започна енергично да масажира. Разтърка палец в двата си пръста, за да провери има ли кръв. Сухо. Отпусна се на твърдата постеля и опита да изгони безпокойството. Щеше да полежи, а после да анализира. Разполагаше с всичкото време на света.

Къде, по дяволите, се намираше? Струваше му се, че лежи от цяла вечност. Спомените бяха изчезнали, но трябваше да започне отнякъде.
Кой беше 57-ми?

Мъжът пое шумно въздух, изду бузи и издиша. Дори не помнеше името си. Единствено числото петдесет и седем. Какво можеше да означава? Вероятно страдаше от форма на амнезия.
Въпросът с името остави настрана. Реши да се фокусира върху онова, което го заобикаляше.

И така.
Лежеше на твърдо легло, покрит с тънка завивка. Нито топло, нито студено. Беше с отворени очи, но нищо не виждаше в мрака.
Носеше тениска, плътно прилепнала по тялото и тесен клин.
Премести ръка върху слабините. Дрехите бяха сухи. Не се беше изпуснал. По нужда не му се ходеше, което говореше, че от скоро е тук.
Образът на спящата красавица изникна в главата му и той си припомни историята. Ами ако спеше от столетие? Беше малко вероятно, разбира се, но все пак.

Изпъна ръцете си нагоре.
Съвсем ниско, на 40-50 сантиметра минаваха тръби. Една голяма и друга по-тясна. Плътно прилепени, успоредни на тялото му. В дясно, съвсем близо докосна стена. По нея също се виеха тръби и някакви кабели. Тръбите бяха студени, но не прекалено. Долепи длан до тази, голямата над него. Как можеше да разбере дали тече нещо по нея?

57-ми се обърна с гръб към стената. Лявото му ухо се оказа притиснато към плоската възглавница. Чуваше кръвта си как се движи по вените. Затвори очи. Опита да си представи буйната червена река, плискаща се в широките артерии. Това с плискането беше нелепо, защото в кръвоносните съдове нямаше въздух.
Чак сега мъжът забеляза фоновия шум.
Завъртя се по гръб, за да чува по-добре. Слабо, трудно доловимо бръмчене идеше отнякъде. Далечно, монотонно. Шум на машини.
Той залепи длан върху голямата тръба над главата си. Слаби, но отчетливи вибрации. Как ги беше пропуснал?
Мястото беше живо.
Намираше се в машина, и тя работеше.

***

Жжжжжжжж, шумът не му излизаше от главата. Каква е тази машина?
57-ми усети, че се задушава. Тръбите над него, металната стена и твърдия под сякаш ей сега щяха да го смачкат, да го смелят и никой нямаше да разбере за това. Откъде се включваха лампите? Не може без лампи!
Ръцете му трескаво започнаха да опипват навсякъде.
Освен жуженето нищо друго не чуваше. Искаше да извика, но чудно защо, не му достигаше смелост.
Всичко наоколо беше метал. Всичко, с изключение на стената в ляво. Нея не беше проучил, защото не я стигаше с ръка. Започна да извива тялото си в опити да се приближи.

На разстояние близо два пъти височината на помещението, където лежеше, 57-ми стигна до ръб. От тук започваше неговата ниша. Правоъгълна кутийка, врязана в стената.
Инстинктивно се дръпна навътре.
Сънувам! Не може да бъде! Отвори уста за да извика, но звук не излезе от гърлото. Тялото му се сви като мускул. Извърна се към входа и зае поза на ембрион. Мушна ръце между бедрата си. Топлината се разнесе по дланите, тръгна към раменете, а после обхвана цялото тяло. Сгушен в мрака, 57-ми се отпусна. Щеше да полежи така и да помисли. Няколко въпроса не му даваха мира.
Кой съм, къде съм? Защо нищо не помня? И разбира се, какво беше 57?
Кой беше мъжът, облечен в прилепнало трико, заврян в тази метална дупка между тръби и кабели?

Колкото и да се напрягаше нищо не излизаше на повърхността. Единствено проклетото число стоеше в главата му.
Той бавно прокара пръсти по скалпа си. Късо подстриган. Първи номер. По врата още нямаше мъх. Опипа долната челюст. Брадата не беше набола. Не изпитваше глад или каквито и да било физиологични нужди.
Тука бе най-много от ден!

Свит на кълбо и приятно затоплен, 57-ми продължи с размишленията.
Максимум ден!
Покри с длани уши и се заслуша в шума на кръвта си. После рязко дръпна ръце и монотонната песен на машината отново достигна слуха му. Неизменна, някъде в ниската тоналност. Идеше отдалеч. Зад стени и коридори.
Съоръжението, в което се намираше, беше голямо.
Кораб, завод или дори подводница. Само не и подводница!
Откъде знаеше какво е подводница?

Неясни, несвързани картини, извън контекст, плахо се появиха в съзнанието му.
Голям салон и много, седнали хора гледаха нещо върху бяла стена. И вода, много вода. После я “видя”, подводницата. Върху екрана. Цялата метална и тясна… въпрос на време беше да разбере кой е. Само трябваше да изчака.
Тук, в дупката? В тъмното, между всичките железа да седи и да пикае в хубавото си тясно трико и да чака да умре от глад в собствените си лайна.

57-ми се размърда. Опъна крака и изви гръбнака си назад, докато изпука.
Разкриването на самоличността, можеше да почака. Искаше да излезе и то веднага.

Другите къде са? Всичките хора?… – тази мисъл също остави за после.
Премести се към ръба. Невъзможно бе да се изправи или седне дори. Обърна се по корем и плавно спусна дясната ръка покрай стената. Гладка и хладна. После я вдигна и докосна нищото.

Мъжът се завъртя с главата навътре, а краката се подадоха навън. Внимателно започна да се изтласква към ръба, смъквайки босите си крака, сантиметър по сантиметър, докато не опря пръсти в студения под.

 

57-ми стоеше изправен до стена, с лице към своята ниша.
Той се обърна и огледа в мрака. Щеше да следва машинния шепот.
Част от него не желаеше да ходи където и да било.

В тъмното, сред тръбите, покрит с тънката завивка се чувстваше в безопасност.
В известен смисъл мястото беше уютно.

Какво пък? За всичко имаше време. Набра се на ръце и с тласък се вмъкна обратно в дупката си. Инерцията го запрати в тавана, където главата му срещна голямата тръба. Пробляснаха искри. Той се стовари върху завивката и се сви на кълбо. Болката в главата щеше да отмине съвсем скоро.
Затвори очи.
Знаеше, че когато ги отвори ще бъде наясно какво да направи.

В монотонния напев на машината настъпи едва доловима промяна. По металния под, на който преди малко стоеше 57-ми, светнаха множество бели лампички, очертаващи тясна пътека.

***

58-ми се пробуди. Рязко се изправи и с всичка сила удари главата си в нещо твърдо. Ударът го зашемети и запрати обратно надолу.
След време, когато дойде на себе си той протегна ръка и опипа тавана. Сводът беше толкова нисък, че щеше да го смаже всеки момент. 58-ми се задушаваше. Отвори уста и започна дълбоко да диша.
Спокойно, спокойно, спокойно, спокойно, не спираше да повтаря на ум.
Часовникът на ръката му иззвъня и го изведе от състоянието, в което беше блокирал.

58 години от началото.
Време бе да застъпи на смяна.

Ивайло Златев, 07.03.2018

Advertisements

ОГЛЕДАЛЦЕ, ОГЛЕДАЛЦЕ 2

Други разкази за Малвина: МАЛВИНА, ОГЛЕДАЛЦЕ, ОГЛЕДАЛЦЕ.

ОГЛЕДАЛЦЕ, ОГЛЕДАЛЦЕ 2

Силвия се изправи рязко в леглото. Трябваше веднага да тръгва. Нямаше време да буди сестра си. Тя щеше да разбере. Без да се бави, откъсна лист от тефтера върху нощното шкафче и написа:

НЕ СЕ ТРЕВОЖИ!

Вини се нуждаеше от нейната помощ.
На излизане сложи на главата си черната шапка, тихо затвори и се затича по стълбите. Имаше усещането, че никога вече няма да види своята сестра.

Със ситни стъпки и неподправена грация тя слизаше безшумно по витото стълбище. Нямаше нужда от светлина. В тъмното сетивата ѝ работеха по-добре. Долу на входа спря за момент. Това не беше колебание. Просто… просто така се случваха нещата. Кой можеше да каже как и защо обстоятелствата се нареждат по определен начин? Силвия се обърна назад. Ако беше по-млада щеше да има сълзи в очите. Тя се усмихна. Щеше да направи необходимото. Сбогом, съвсем тихо изрече. Обърна гръб на миналото и прекрачи навън. Черната ѝ рокля сякаш се носеше над земята.

***

Двете момичета мълчаха, завити през глава. Чуваше се единствено дишането им. Едва доловимо.

Петя беше наострила слух. Обзелото я безпокойство не ѝ даваше мира и тя въртеше очи във всички посоки. Сърцето ѝ щеше да се пръсне, подобно на заек, притиснат в ъгъла.
За разлика от нея, Малвина не показваше признаци на тревога. Чудно как ѝ хрумна сравнението със заека? Никога не беше виждала заек, заклещен в ъгъла. Изведнъж осъзна, че въпреки сериозността на положението, тя се тревожеше, единствено за Петя. Сякаш случващото се не я засягаше… Очевидно защитна реакция на психиката, в опит да пребори стреса. Доста отчаяно – помисли си младата вещица.

На Малвина ѝ стана горещо. Дишаше със затруднение. Едната ѝ ръка бе под шията на Петя и беше изтръпнала.

– Петя? – Прошепна Малвина. – Петя? Нека се отвием, ще се задушим.

Петя трепереше. Сгушена в прегръдката на своята приятелка тя не беше на себе си. Независимо, че бе по-възрастната, цялата тази история с огледалата и сянката, която мина през тях ѝ идваха в повече. Все пак, тя бе най-обикновено момиче, за разлика от Вини.

Вини се усмихна под одеялото. За нея Петя бе тънката връзка с реалността и момчетата, и… сексът.
Каква ирония. Първото истинско интимно изживяване, без да се броят многобройните пъти когато мастурбираше, бе преди няколко часа с Петя.
Как бе възможно в подобен момент да мисли за своята девственост?

Двете момичета се намираха в капан. Каквото и да бе нещото, минало през огледалата, то ги проследи до тук. Не бе необходимо да си вещица, за да усетиш мрачното му присъствие. Какво можеха да направят?

Да дочакат утрото бе очевидният отговор, но надали щеше да е толкова лесно. Създанието нямаше да ги остави да си лежат, притиснати една в друга. То искаше нещо и бе въпрос на време да го вземе от тях. Вини бе сигурна, че страхът, който изпитваха му даваше сили. Хранеше се с техните негативни емоции. Тя си припомни история за хора, които биеха с тояги кучета, преди да ги изядат. Хормоните, отделяни в кръвта правели месото по-вкусно.
Всеки шум, който изпълваше с ужас момичешките сърца беше еквивалентен на удар с тояга.

Слабото тяло на Петя се тресеше под одеялото и тя не можеше да сдържа плача си. Вини я стисна силно за слабата китката и ноктите ѝ се впиха в плътта. Това сякаш подейства.
Малвина трябваше да се концентрира.
Госпожица Силвия беше някъде навън, а всички вещици знаеха, че пространството съвсем не е това, което повечето хора си мислеха. „Някъде навън“ обикновено се оказваше много по-близо.
Това, което се искаше бе да се фокусира върху мисълта за своята наставница. Да си припомни хубавите моменти, които бяха съпреживели. Между тях имаше силна връзка. Вини бе дъщерята, за която Силвия винаги беше мечтала.
Уви, истеричното момиче до нея не ѝ помагаше.

***

Таксито спря и задната врата, от страна на тротоара, се отвори.

– Благодаря Ви много, млади господине. Вземете си почивен ден и го изкарайте със своята приятелка. Тя ви обича. – Жената в черно се усмихна. Мъжът с леко мърляв вид, не вчесана коса и брада на два дена също. Разбира се, че това трябваше да направи. Майната ѝ на проклетата работа.

– Успех, госпожо. – С благодарност за съвета, отвърна шофьорът.

– Госпожица.

 

Силвия вдигна глава към мрачната сграда. Черните прозорци на фона на сивата фасада, зееха като мъртвешки очи, но клишираният драматизъм нямаше как да я смути. Тя сведе поглед и си сложи черната, островърха шапка. Грейна с цялото си достолепие. Леко повдигна краищата на дългата пола и се заизкачва с решителност по стълбите пред входа.
Знаеше, че няма да намери Малвина в нейния апартамент, но поне щеше да огледа.

Редно е да се отбележи, че Силвия изпита задоволство.
По-скоро нейното его изпита задоволство. Отдавна нищо не се бе случвало. Животът някак си бе влязъл в коловозите на ежедневието (вещерското ежедневие) и по някакъв странен начин,тя бе започнала да възприема в сиви тонове онова, което ставаше около нея. Прекалено обикновено, според собствените ѝ критерии. Затова прие предизвикателството със сърце, готово за битка.

 

Тя по навик погледна към ръката си. Малкият златен часовник тиктакаше на китката, но в тъмното нямаше как да види циферблата.

Силвия нарочно не използва асансьора. Искаше да изкачи стълбите до третия етаж. Това щеше да ѝ даде време да се подготви за предстоящото, до колкото бе възможно, разбира се. Просто имаше нужда от време, за да се мобилизира. Дори не ѝ мина през ум да пусне стълбищното осветление. Обичаше тъмнината. Бавно тръгна нагоре.

Бледата светлина от улицата навлизаше през прозорците. Минавайки покрай апартаментите, тя нямаше как да не отбележи, че на всеки етаж има поне един некролог, окачен на нечия врата. Дали беше странно?

Малко преди жилището на Малвина, жената в черно спря. Пое си въздух и погледна към вратата от шперплат. Очукана и вехта. Какво се криеше зад нея?

Милото ми глупаче, трябваше да приемеш поканата за Коледа.
Силвия се усмихна едва забележимо, ясен знак, че е готова за битка. Всички мисли отлетяха. Тя се фокусира. С върха на пръстите докосна входната врата. Точно там, преди часове, Малвина беше прокарала наплюнчения си палец, в опит да направи заключваща магия. После плавно натисна бравата и открехна. По всичко личеше, че няма хора. Идвайки насам очите ѝ привикнаха с мрака. Не се нуждаеше от светлина. Ако вътре дебнеше мрачна сила, то в тъмното, щеше да се разкрие по-лесно.

 

Силвия не усещаше нищо. Това бе странно. Обикновено я обземаха усещания, но сега нищо. Тя направи крачка и бутна с ръка вратата зад себе си. Спалнята или кухнята? В коридора нищо не различаваше, но това не беше проблем. Тук бе идвала и преди. Реши да започне от спалнята.

В стаята бе още по-тъмно.
Застанала с гръб към коридора, среднощната посетителка затвори очи и се заслуша. Сетивата ѝ бяха напрегнати до крайност. В този късен час в сградата навярно всички спяха.

Все пак се налагаше да запали лампите. Ако някой се спотайваше зад гърба ѝ сега бе моментът да каже „БУМ“.
Вещицата се извъртя рязко в мрака и извика БУМ!
Нямаше никой. Изведнъж ѝ стана смешно и тя се разсмя с глас. Понякога просто се вдетиняваше. Потегна ръка и щракна ключа.

Бърз поглед беше достатъчен.
Разхвърляните чаршафи на пода и счупените огледала казваха всичко. Малвина бе в голяма беда. Жената в черно извади телефона си. Време бе да ѝ се обади.

***

– Петя, трябва да се махаме от дома ти. – Сякаш одеялото погълна думите на Малвина и Петя не ги чу. – Петя! – Отговор нямаше. Това усложняваше задачата. Ако двете не бяха адекватни, нямаше как да се измъкнат от капана, в който се намираха.
Вини постави длан върху тялото на своята приятелка и я плъзна под дългата ѝ тениска, която служеше за пижама. Искаше да усети кожата ѝ, да почувства нейния страх. Надяваше се с мъничко магия да предаде част от своите силите на човека до себе си.
Нямаше нужда. Паниката, която бе завладяла крехкото тяло на Петя се бе превърнала в хладна решителност. Изглежда наистина човешкият мозък не можеше дълго да остане в едно състояние.

– Как смяташ да го направим? – Въпросът на Петя прозвуча делово. – Да отметнем одеялото и да се разпищим истерично, в случай, че нещо ужасяващо, окъпано в лунна светлина, се е надвесило над нас? – Сарказмът нямаше да навреди, но това тревожеше Малвина. Приятелката ѝ определено не беше стабилна и никой не знаеше как щяха да се развият нещата.

– Онова, което пуснахме през огледалната врата вкъщи ни е проследило до вас и тормозът няма да спре. Идея си нямам какво чака. Сигурна съм, че се храни със страха ни. Трябва нещо да се случи и да промени ситуацията. Това ще бъде нашият шанс, но какво?

Младата вещица се зачуди. Доста неловко бе, че натрапникът ги хващаше по “бели гащи” в леглото. Поне сме красиви, Боже какви неща ѝ идваха на ум в този момент.
При други обстоятелства би се получил чудесен еротичен филм за тинейджъри, продължи да фантазира тя. Така сваляше напрежението.

– Виж сега, продължи Вини. Гледала ли си Butch Cassidy and the Sundance Kid? С Пол Нюман И Робърт Редфорд?… Както и да е. Броя до три и отмятаме завивката. Започваме да пищим и онова нещо изпива малките ни мозъчета. Как ти се струва планът? Жалко, че е тъмно, иначе можеше и селфи да си направим за фейса… ако сме живи, искам да кажа. – Двете се засмяха.. – Няма страшно ще измислим нещо. Дано е по-скоро обаче.

В този момент Nokia-та на Малвина зазвъня отнякъде. Тири – ра – ра – ра. Тири – ра – ра – ра.

– Петя, ставай! Сега! Пали лампите и да се обличаме.

Вини се изправи рязко и скочи от леглото. Одеялото се заплете в краката ѝ и тя падна на пода. Майка му стара, не можа да се сдържи. Слепешком тръгна в посоката, откъдето се чуваше Nokia-та. Телефонът бе в задния джоб на дънките ѝ, някъде на пода.
Младо момиче по раздърпана тениска и черна, островърха шапка. Красота! – Продължи мислено тя, темата от преди. Наистина жалко, че нямаше кой да ги види, освен чудовището, което ги дебнеше. Стига глупости! Вини се добра до стената и светна лампите.

– Петя? Хайде по-живо! – Поканата трябваше да прозвучи настойчиво, но без да подтиква към паника. Вещицата се наведи и вдигна дънките. При всички положения трябваше да напуснат мястото. После щеше да провери кой беше добрият човечец, сетил се за нея в два през нощта. Телефонът не спираше да звъни.
Малвина започна да подскача, докато се опитваше да напъха дупето си в тесния панталон. Знаеше, че задникът ѝ изглежда невероятно секси в него. – Петя, какво правиш?

Едва сега нейната приятелка сякаш дойде на себе си. До този момент тя просто седеше в леглото и гледаше в стената отпред, сякаш се опитваше да проумее ситуацията.

– Хайде, момиче! Дрехите! – Петя бавно смъкна босите си крака на пода. Малвина се материализира при нея и я хвана за раменете, силно я разтърси и се наведе за чорапите. Намери единния и започна да го нахлузва на крака ѝ. Бръкна под леглото, за да потърси другия, но бързо си извади ръката. – Лоша идея. – Промърмори тя. – Тръгваме. – Хвана своята приятелка за ръката и я задърпа към коридора. Включи лампите и метна червеното палто върху Петя. – Много си секси, да знаеш. Без бельо и с един чорап. Не си разтваряй палтото при НИКАКВИ обстоятелства. – Вини се опита да прозвучи шеговито. – Ето и ботите.

В този момент телефонът спря да звъни. Едновременно с това осветлението в спалнята изгасна и вратата с трясък се хлопна.
Момичетата не чакаха втора възможност. Малвина, както беше боса, скочи в маратонките, грабна късото си яке и с Петя се изстреляха в коридора на сградата. Вратата след тях рязко се разтвори до край и с удар спря в стената. Двете вече летяха по стълбите. Ще умрем от студ, помисли си Вини.

Долу, на улицата нямаше никой.

– Къде ще отидем? – Петя спря и се обърна към Вини. Тя гледаше телефона си.

– У дома.

***

Таксито закова спирачки точно пред входа на мрачната кооперация.

– Само толкова имаме. – Малвина подаде измачканата банкнота, която по чудо намери в джоба си. Огромна усмивка грейна на лицето ѝ. Човек нямаше как да устои на двете трапчинки и наситения чар в тясното купе на автомобила.

– Тази вечер гратис, гълъбчета. – Отвърна шофьорът.
На магията също нямаше как да устои. Младата вещица се засрами, но беше късно. Все пак реши да награди мъжа за проявената “щедрост”. Тя се наведе и целуна Петя в устата. Опита се да го направи възможно най чувствено, предвид обстоятелствата.

– Един истински джентълмен. – Каза тя и се усмихна широко. – Добрината ще ви се върне. – Хайде скъпа.

– Последни сте ми за вечерта, гълъбчета, нищо работа. Утре смятам да си взема почивен… – Вратата се затвори и думите му останаха нечути.

***

Силвия отново си погледна часовника. Двадесет минути до три.
Някъде отвън идеше едва доловим говор. Трудно бе да се каже, дали не го чу първо в главата си. Отдавна вече не се замисляше за тези неща. Човек трябва да приема дарбите си за даденост.
Не след дълго тя разпозна гласът на своята любимка. Не беше сама.

Двете момичета представляваха интересна гледка.
Вини бе с маратонки, обути на босо. Впити джинси с крачоли до глезените и разкопчано късо яке. Отдолу се подаваше бяла, раздърпана тениска с широко деколте. Краят на кожения колан не бе прокаран през едната катарама и стърчеше настрани. Черната, островърха шапка си беше на мястото.

Девойчето до нея бе полу-облечено. Красивите, дълги крака бяха голи, а от ботите се подаваше само един чорап. Късото палто стигаше до средата на бедрото и не беше закопчано, а пристегнато с колана.
Силвия можеше да се обзаложи, че под него носеше единствено дълга, раздърпана тениска. Ех, младост. Как ѝ се искаше понякога да върне отминалите времена само за ден. Какво не би дала да лумне отново на кладата, която само младостта можеше да издигне.

– Влизайте и затворете. – Каза вещицата. – Измръзнали сте целите.

Малвина се усмихна с облекчение. Хвана Петя за ръката и я дръпна след себе си.
– Няма страшно! – Тихо изрече и се усмихна, сякаш за да успокои своята приятелка, но думите не бяха за нея. Вече можеше да отдъхне. Плю си на ръката и прокара длан от външната страна на вратата. Щракна резето и се втурна към Силвия с разтворени обятия. Колко се радваше да види своята наставница. Прегърна я силно и се разплака.

– Поплачи си, детето ми. – Госпожицата прокара тънката си ръка по главата ѝ. – Поплачи си, но първо ми разкажи всичко. В голяма беда сме. Трите влязоха в спалнята.

Петя свали палтенцето и седна на леглото. Сви си краката в коленете и придърпа тениската върху бедрата си. Малвина се настани до нея. Погледана парчетата от счупените огледала на пода и започна своя разказ, като внимаваше да бъде възможно най-последователна.

 

– Ясно! Слушайте какво. – Гласът на Силвия бе твърд и ясен. – Искам да ми намерите две огледала, по възможност големи. Винаги съм казвала, Вини да не държиш много стъкло в къщата си. Дано, все пак, ти се намират още две, освен счупените. Мисля, че в гардероба имаше? Да видим как ще ги свалим…

– Онова… бързо ще ни открие, нали? – Попита Петя.

– Бързо. – Отвърна Силвия. – И така. – Продължи тя. – Донесете огледалата и ги поставете едно срещу друго. Подпрете ги с два стола отзад, да не паднат. Помежду им нека има достатъчно разстояние, за да се съберем трите и ги покрийте с чаршафите. – Тя посочи с дългия си показалец парчетата плат на пода. – Добре. Сега нека изгасим лампите и да залостим вратата на спалнята.

 

Жилището потъна в мрак.
Всички се бяха укрепили в стаята. Седнали между огледалата те се взираха в пламъка на свещта, поставена на пода между тях. Осветени така, лицата им изглеждаха уродливи и плашещи.

– Ето какво. – Силвия ги погледна. – По-рано вечерта сте отворили портал, а не е трябвало. През прохода, образуван от огледалата, е дошъл един от гладните. Духът няма да спре, докато не ви намери. Между вас е създадена връзка, която няма как да се прекъсне и сега той идва насам, следвайки я като куче. Съвсем скоро ще бъде тук. Не го усещам, но е въпрос на време. Ще бъдете обсебени и държани в подчинение, докато от душите ви нищо не остане и аз няма да мога да го спра. След като изпие и последната капка живот, ще ви остави.
Ние обаче няма да чакаме!

От очите на Петя капеха сълзи.
Вини си мислеше за своята девственост. Не искаше да умре девствена.

– Всичко се получи много тъпо. Съжалявам. – Каза тя.

– Няма нищо, моето дете. – Отвърна вещицата. – Налага се да бягаме. Невъзможно е да победим. И така. Ще седнем на пода, хванати за ръце. В мига, когато чаршафите разкрият огледалата, магията ще създаде паралелна вселена. Ние трябва да прекосим огледалния тунел. Едновременно с това нашите копия от другата реалност ще заемат местата ни, идвайки тук. Ще се разменим, а после ще затворим брода. Тук животът ще продължи, с нашите огледални версии вместо нас.

Силвия се сети за сестра си. Все пак никога повече нямаше да я види. Не и същата, в известен смисъл… В новата, клонирана реалност тя щеше да съществува разбира се, но технически никой не знаеше каква част от нея щеше да остане тук.

– Не разбирам. – Промълви Петя. – Тези два свята ще бъдат еднакви?

– Да. – Отговори Силвия.- Поне в първият момент след мултиплицирнето, защото до тогава е имало само един, който ние ще дублираме. Copy / Paste. Искам да кажа, че онази Петя, с която ще се размениш, ще има същите спомени, приятели и т.н. като тебе. След клонирането обаче всяка от вас ще придобие собствен живот във своята вселена.

– А с гладния дух… – Попита Малвина. – Какво ще се случи? Ако световете са огледални копия, то и духът ще го има на двете места?

– Правилно. – Потвърди Силвия. – Но не забравяй, че ще се разменим. Представете си само. Създава се втора, огледална реалност. Това означава, че някъде там има две момичета и една жена седнали на пода в тъмна стая. Това сме ние в другата вселена. Те също като нас току що са отворили портала, защото споделяме едно и също минало. В следващия момент се разменяме и чупим вратата зад себе си. Духът, заключен тук, ще ни търси, но ние ще сме в другия свят. Същото важи и за злото оттатък. То няма да може да ни нарани, понеже ще търси нашите клонинги, които ще са тук.

– Това с копията ме плаши. – Петя се намести на пода. Седеше на колене и краката я боляха. – В крайна сметка къде ще бъдем? Тук или там?

– Имаш предвид душата? Нашата същност? – Силвия се замисли за миг. – Не мога да кажа. Вероятно и на двете места едновременно. Има теории… но никой не се е произнесъл с категоричност. Може би защото веднъж преминал няма как да направиш разликата. Дори няма да разберем, че сме се разменили с другото си аз. Всичко ще е истинско. Близките, приятелите. Всичко.

– И все пак… плашещо е, нали? – Въпросът на Малвина увисна във въздуха.

Петя седна настрани.

– А Вие, някога…

– Дали съм минавала? – Довърши жената в черно. – Веднъж, но така и не разбрах дали се получи…
Тя се замисли. На сутринта щеше да се прибере в сестриния дом, да се наведе над спящите си племенници и да ги целуне за добро утро. Дали щяха да бъдат същите?

– Момичета, няма време. Гладният дух трябва тук да остане. Сега е моментът.

Всички чуха как входната врата на апартамента се открехна със скърцане, а после рязко се хлопна.

– Обърнете глави към огледалото в ляво от мен, затворете очи и НЕ ГИ ОТВАРЯЙТЕ, докато не ви кажа! – Нареди Силвия. – Тогава погледнете. Ние преминаваме, а клонингите идват през дясното огледало и заемат местата ни. Нека се хванем за ръце. Готови?
Ръцете на вещицата бяха като клещи.

Всички мълчаха. По вратата на спалнята някой прокара своите нокти. Бравата се завъртя, а леглото, с което бе направена барикадата се разтресе.
Двата чаршафа, покриващи огледалата, паднаха на земята.

– СЕГА! – Гласът на Силвия разцепи въздуха.

С ясен и отчетлив звук, върху поставените едно срещу друго огледала се появиха пукнатини. Няколко големи парчета се отчупиха и преди да докоснат пода се превърнаха в прах.

 

Леглото спря да се тресе и настъпи тишина.
Трите дами се спогледаха.

Ивайло Златев, 12.02.2018

 

Wonderful Life

БЕСОВЕ

БЕСОВЕ

Мъглата беше погълнала всичко. Без значение на къде ще поемеш, нейните владенията нямаха край.

 

От много време тримата крачеха по пътеката. Рядко правеха почивки, а когато се случеше, за няколко минути едва. Дрехите отдавна бяха пропити с вода, а за пътя пред тях никой не желаеше да мисли. Всеки тайно се надяваше по някакъв невероятен начин преценката му за оставащото разстояние да бъде погрешна, но това нямаше как да се случи. Предстояха им часове ходене в мъглата и връщане след полунощ, ако не спираха често. На този етап, вече не си говориха. Каквото имаше да си казват го бяха изприказвали през годините скитане по заснежените планини и влажни гори.

Подобни приключения започваха така: в началото ентусиазмът даваше сили и те бърбореха, споделяйки своето удивление от природата и усещането за свобода, което планината им даваше, откъснали се от градската действителност. Изведнъж някой ще извади фотоапарат колкото да направи поредния безсмислен фотос, ще се усмихне и ще побърза да догони останалите. След време обаче въпреки, че следваха една и съща пътека, тя някак успяваше да отведе всеки на различно място, дълбоко и по-дълбоко в душата, а приказките оредяваха. И сила се пестеше така. После мислите изчезваха, някак неусетно и в главата оставаха единствено откъслечни фрази, които всеки си повтаряше като мантра. Развалена плоча в главата. Пейзажът се сменяше, крачка след крачка и тези думи в ума… сякаш лишени от смисъл. Три крачещи фигури на автопилот. Медитация. Така след първите седем, осем часа. После… продължаваш да ходиш.

***

Тони спря и се наклони напред. Опъна ръце почти хоризонтално и се отпусна на щеките. Леко се задъхваше.

– Ще извадя сандвич. – Оповести своето намерение той. Не беше особено гладен, но това бе възможност да спечели почивка с цената на невинна измама. Всеки си имаше начини да хитрува. Какво толкова?

– Става. – Отвърна Мишето. Тя бързо свали своята раница и започна да ровичка из нея.

Атанас направи няколко крачки по инерция и се закова на място. Сякаш думите пристигаха със закъснение при него. Обърна се, а лицето му безизразно. Още се намираше в неговия свят. Постепенно очите му станаха по-светли и той се събуди.

– Да хапнем по-добре. Горе може силно да духа и няма да е приятно. – Добави той. Тони се усмихна. От години се познаваха и знаеше, че всички бяха изморени.

 

Хлябът бе доволно сух, а устата му пресъхнала, независимо, че се опитваше да пие вода на всеки тридесет минути. За толкова години как не му омръзна да прави едни и същи сандвичи? Той и животът му беше такъв. Без изненади. Стоян преглътна и сякаш залъкът заседна в гърлото. Мислите му се въртяха все около сандвичите. Навярно това търсеше в планината. Допира до фундаменталните неща. Умората и изтощението го пречистваха. Не мислеше за работа, нито за проблемите в града. Всичко изчезваше. И така, застанал на ръба и брулен от вятъра, Тони усещаше повече от всякога, че живее. Единствено тук всичко бе истинско. Без лъжа и без фалш.

– Хей! – Михаела го хвана за рамото. – Къде се отнесе?

– Бих ти предложил да разменим по сандвич, но моите са гадни. – Стоян сякаш не я чу. – Тръгваме, нали?

Атанас нищо не каза. От пет минути пристъпваше от крак на крак и търпеливо ги чакаше.

 

Скалата, до която бяха се приютили, изчезна в мъглата. Друг на тяхно място, навярно би се притеснил от лошото време и дългия път, който предстоеше, но не и те. Не веднъж бяха ходили при подобни условия и това не им тежеше на психиката.

Тони вървеше последен. Темпото на останалите бе една идея по-бързо от неговото и те се увличаха напред. Не им се сърдеше. Щяха да спрат някъде и да го изчакат. Той нямаше да се изгуби, а и GPS-a беше у него. При ясен ден сигурно щеше да ги вижда на метри пред себе си, но сега това бе невъзможно.

***

От известно време на Тони му се струваше, че долавя познатия звук на звънци, от онези медните, които връзват на козите и кравите. Звуците бяха кратки и откъслечни, и бе трудно да се определи до колко са реални. Стори му се дори, че улавя реч или подвиквания. В планината сетивата му се изостряха и той не се съмняваше в това, което бе чул, но останалите трудно щеше да убеди. Спря за миг и се огледа. Зад него пътеката се губеше в мъглата. Фигури не се забелязваха. Изведнъж осъзна, че бе станало невероятно тихо, зловещо. Обърна се напред и ускори крачка нагоре. Другарите му бяха спрели до кол от зимната маркировка и гледаха табелката с нанесен азимут и разстояние до следващия метален стълб.

Ще ме изчакат да приближа и ще тръгнат. – помисли си ядосан. Реши да им извика.

– Чухте ли нещо?

– Какво? – В един глас отговориха, не разбрали въпроса.

Тони се задъхваше и му бе трудно да крещи. Последни метри…

– Стори ми се, че долавям гласове около нас. Някъде в страни, но там няма пътека?

– И аз чух нещо. – Потвърди Михаела. – По-скоро звън от медни звънци.

– Като гледам лайната по тревата, може да са крави. – Включи се Атанас. – Само дето не виждам говедата още.

Мъглата сякаш бе станала по-гъста. Тони се присъедини към останалите и си погледна часовника. Нищо не каза. Минаваше четири следобед, а едва бяха преполовили разстоянието. Всички мълчаха.
– Хайде. – Тихо подкани Мишето. Атанас застана начело. Не след дълго сивотата го погълна.

***

От последната почивка измина половин час, може би повече. Гласът на Наско идеше отдалеч. Думите не се разбираха. Едновременно с него, през наситения с влага въздух долетя кучешки лай. Отчетлив и силен. Заглушаваше всичко останало. Доколкото можеше да се прецени, кучетата бяха повече от едно. Те приближаваха. Успял да се пребори с шума, далечен звук от звънци се смеси с какафонията. Песента им по странен начин засилваше смразяващото усещане, което създаваше воят на зверовете. Ей сега щяха да се появят.

Михаела спря на място. Тони протегна ръка, за да не се блъсне в нея.

– Продължи бавно. – Промърмори, сякаш на себе си, Тони. – Не се отдалечавай. След миг видяха Атанас, който ги чакаше.

– Кучета. – Каза той. – Много са и са големи. Мисля, че наоколо има стадо крави.

Тримата стояха един зад друг на пътеката. Едно по едно кучетата заизлизаха от мъглата. Огромни зверове, с млечнобял цвят. Те не спираха да лаят и за миг наобиколиха групата.

Нямаше нужда някой да брои. Около тях имаше седем, осем или дори повече от тези едри четириноги. Те лаеха, заобиколили приятелите от всички страни. Наско ускори крачката. Михаела направи опит да го догони, но страхът явно ѝ пречеше и в резултат разстоянието между тримата се увеличи. Това щеше да позволи на кучетата да влязат помежду им.

– По-бавно. – Едва повиши глас Тони. – По-бавно. Трябва да сме заедно. Ако бързаме ще ни подгонят и е свършено с нас. Съберете се и не им обръщайте внимание.

Така им беше казал един овчар преди време, когато налетяха по случайност на стадото му. „Правете се, че ги няма и си продължете по пътя.“ Кой можеше да слуша подобен съвет при тези обстоятелства?

Думите на Тони подействаха и останалите забавиха ход. Атанас се опита да говори на зверовете, което ги настърви още повече.

– Не им говори, Атанасе! Не им говори! – Процеди през зъби Стоян. – Положението излизаше от контрол. – Бавно продължете напред и не ги гледайте. Сякаш ги няма. Мише, недей бърза!

Тони беше последен в редицата. Леко извъртял глава настрани, с периферното зрение виждаше огромните кучета зад себе си, едва на педя разстояние. Те се хвърляха в атака и на сантиметри от него спираха, сякаш се подканяха едно друго кое ще захапе първо. Възможно ли бе младият мъж да остане спокоен, преструвайки се,  че нищо не се случва?

Стоян си даваше сметка, че само едно от кучетата да го захапе, реакцията му и тази на неговите другарите щяха да провокират глутницата и тримата да бъдат разкъсани. С неимоверно усилие на волята завъртя главата си напред. Леко приведен, вече виждаше единствено гърба на Михаела. От време на време, неясни силуети влизаха в полезрението му. Прави се, че ги няма. Прави се че ги няма. – Не спираше да си повтаря на ум. Лаят пронизваше мозъка му. При всяка крачка очакваше, остри зъби да се впият в краката му. Обърнали гръб на глутницата, тримата мълчаливо следваха пътя си.

Постепенно, четириногите им спътници се отказаха да ги следват. Изчезнаха така, както се появиха.

***

Колко часа вървяха, отдавна никой не броеше. Мъглата се разреди, а след това и помен не остана от нея.

Атанас и Михаела бяха дръпнали напред. Тони не беше в най-добрата си форма. Нямаше как да е иначе. Дните, прекарани в офиса, даваха своето отражение. С леките вечерни тренировки и инцидентните разходки през почивните дни не можеше да навакса. Нищо. Нека си вървят. Компанията им не му липсваше. Не и сега. Понякога, в миналото се сърдеше, но нямаше как да промени нещата.

Денят си отиваше. Слънцето се скри зад хребета и съвсем скоро щеше да се стъмни. Интервалът от време, в който огненото кълбо събираше изостаналите лъчи, засмуквайки мрак от противоположния край на земята, тук в планината щеше да бъде кратък.

Тони обожаваше тези мигове, когато сенките оживяваха и отблясъци от чужди светове, рисуваха чудати форми в нашия. Здрачът и мистерията идеха заедно.

Съвсем внезапно, младият мъж спря. При това толкова рязко, че от инерцията за малко да се подхлъзне върху дребния чакъл по земята. Чу нещо! Затаи дъх, напрягайки слух до краен предел. Мозъкът игнорира тихия говор на приятелите му, които бавно се отдалечаваха по пътеката надолу. Сигурен беше, че долавя ръмжене. Затвори очи. Тишина. Нямаше начин. Ето, едва доловимо ръмжене. Все едно идеше от друга реалност или адските порти се бяха открехнали. Побиха го тръпки. Стоян отвори очи и рязко се обърна. Зад него нямаше никой.

Мъжът не се бави нито миг повече. Бързо ускори крачка, в опит да догони останалите.

– Хей. – Провикна се той. – Чакайте! – Другите спряха.  Говореха си. – Нищо ли не чухте?

– Нищо. – Отвърна Атанас. – Какво имаш в предвид?

– Не съм сигурен… – Тони знаеше, че няма да му повярват.  – Кучета.

Наско се усмихна.

– Здраво те уплашиха, нали?

– А тебе? – Раздразнено отвърна Стоян.

– Да ходим. – Подкани Михаела. – Губим време и е тъмно вече. Много закъсняхме, а през гората тепърва ще слизаме. Някой ще ми извади ли челника от джоба на раницата, за да не я свалям?

Тони се приближи и я погледна в лицето. Тя му вярваше.

***

Слизането край нямаше.

От час се движеха по разбит горски път, използван от дървосекачи и бракониери. За по-кратко бяха решили да изоставят тясната пътека. Вероятно щяха да спестят ходене, но настилката беше толкова лоша, че останаха без крака. Чакълът бе с различна големина и твърдите обувки правеха ходилата им на пихтия. Като се добави и сериозният наклон, изживяването беше повече от неприятно. Не, че и преди не им се бе случвало, но този ден много им се събра. За капак, тотално се изгубиха в лабиринта от черни пътища, които се пресичаха и разклоняваха на всеки сто метра. Положението не беше розово и както често се случва, краткият път щеше да се окаже по-дълъг. Всички бяха много уморени.

Стоян не си усещаше краката. В опити да си предпази ходилата стъпваше накриво и това доведе до болки в глезените, и коленете. Щеките отдавна не помагаха, а наколенките се бяха набрали и само му убиваха. Налагаше се често да спира за десет-двадесет секунди, в следствие на което изостана.

В началото подвикваше на останалите, но вече не си правеше труда. Ако искаха, щяха да го чакат. По-бързо не можеше да върви и нямаше смисъл да се напъва.

Все пак, когато светлината от челника му изчезваше между дърветата или се криеше зад завоя, който току що бяха направили, Атанас и Мишето спираха за кратко да го изчакват. Щом отново се покажеше, те продължаваха надолу. Постоянна, пряка видимост не поддържаха по между си. Всички бяха на авариен режим, вглъбени в себе си, а движението ставаше по инерция.

 

Стоян спря и се приведе напред, подпирайки се на щеките с изпънати ръце. Ходилата му пулсираха. Както и да стъпваше, болката беше непоносима. Пое си дълбоко въздух и издиша. Някъде далеко напред, светлината от нечий челник внезапно изчезна. Навярно пътят правеше извивка. Изведнъж остана съвсем сам в мрака. Мокрите, студени дрехи бяха залепнали за гърба му. Целият трепереше. Затвори очи. Усещаше гората като живо същество. Внезапно подухналият вятър беше дъхът ѝ, а шумовете около него, нейният шепот.

Имаше и още нещо обаче. Нещо чуждо, нещо зло. Дробовете му спряха и той затвори очи. Зад него се чуваше едва доловимо ръмжене.

 

Ивайло Златев, 05.12.2017

ИЗВЪН СЕЗОНА

ИЗВЪН СЕЗОНА

Ники се събуди от сърбеж по тялото. Трябваше му време, за да осъзнае причината. Нямаше такава. Краката, гърдите, главата. Сърбеше го навсякъде. Какво ставаше, по дяволите?

В хотела се настаниха предишния ден с намерението да се насладят на последните останали хубави дни от лятото. Апартамента наеха изключително изгодно. В края на сезона, все пак. Уви, времето не бе така благосклонно.

Ники се заслуша в шума на вятъра. До басейна отвън, имаше старо, брезентово покривало, оставено на плочките и затиснато с количката, която работниците от градината използваха. При всеки порив то издаваше характерен плющящ звук, който, чудно как провокираше въображението да рисува картини на изоставени сгради, пусти дворове и самотни плажове. Есента беше дошла.

Малко тъжно, но Николай обичаше това време. Вътре, в топлата стая, под завивките, сгушен в мрака, той би се чувствал прекрасно, ако не бе проклетият сърбеж.

 

Младият мъж се завъртя на другата страна и легна по корем. Премести лявата си ръка до тялото, а дясната вдигна нагоре. В този момент дланта му пропадна между двата, събрани заедно матрака. Търсеното усещане за удобство не се получи и той отново се обърна по гръб. Вдигна ръка пред очите си и се опита да различи колко е часът. Стрелките на часовника изобщо не се виждаха. Навярно минаваше полунощ. Заслуша се. Имаше някакъв едва доловим шум в стаята, но не беше сигурен. По тавана се движеха сенки. Прокара пръсти по скалпа си и се почеса. Гърбът го засърбя, също и стъпалото. Внимателно докосна ходилото си с палеца на другия крак. Беше ли възможно да изпитва сърбеж едновременно на няколко места? Едновременно. Сигурно мозъкът регистрираше дразненията последователно, а на него му се струваше едновременно, заради малката разлика между тях. Жалко, че не успя да заспи дълбоко. Толкова неща пречеха на съня му. Денят бе натоварен и тялото му наистина се нуждаеше от почивка. Напразно опита да се почеше по лявата плешка. Отдавна вече не успяваше да достигне гърба си. Вероятно от годините. Навремето можеше да се похвали със завидна гъвкавост, но всичко отминава… Започна да се търка в чаршафите под себе си. Сякаш леглото бе пълно с хиляди миниатюрни буболечки, хранещи се с неговата кожа. От движенията, тялото му се измести и той се озова върху дупката между матраците. Пое си въздух.

– Уффффффф. – Шумно издиша. Изправи се в кревата и спусна крака на пода. Усети мокета под ходилата си и веднага съжали, че не уцели чехлите. Подът едва ли беше толкова чист. По краката му щяха да полепнат разни неща, след което да ги вкара в леглото. Повдигна се леко и заднешком избута своята част навътре. Бяха платили за двойна спалня и никъде в брошурата не се упоменаваше, че ще им дадат отделни матраци. Това го подразни.

Ники легна и се зави. Нещо в обстановката се бе променило, но не можеше да разбере какво точно. Сякаш въздухът се беше наелектризирал или по-скоро разелектризирал, ако изобщо съществуваше такава дума. Сенките по тавана бяха спрели да се движат, но не това бе основното… основното… после неусетно заспа.

 

Събуди се, чешейки се.

– Сякаш има нещо в леглото. – Чу да казва младата жена до себе си. Очевидно и тя срещаше затруднения със съня, което го успокои донякъде. Вече бе започнал да мисли, че си внушава. Дали случайно не бяха им дали използвани завивки? Ей така, да са забравили да ги сменят. Изпита погнуса. Грешки стават все пак. Стори му се обаче малко вероятно.

– И мене тялото ме сърби. Цялото. – Отбеляза той. – Само се въртя и не мога да мигна.

– Утре ще ме боли ужасно глава.

– Мене също. – Допълни Николай, загледан в тавана. Сенките отново се движеха и сякаш следваха определен модел. Знаеше, че е глупаво, но бе готов да се обзаложи, че танцът им не бе игра на случайности. Усети тръпки по гърба си. Спомни си, че по-рано през деня, срещна някои от другите гости на хотела. Всички бяха настанени в съседното крило. Тук бяха сами. А може би не? Дали имотът не бе прокълнат? Още една глупава мисъл. Не можеше да откъсне поглед от тавана. Петната по него приемаха чудати форми, които след миг се разпадаха, само за да се групират отново и така в безконечна последователност.

– Бутни матрака, моля те. – Кисело промърмори Невена. Ще падна в дупката. – Между двете половини отново се бе отворил широк процеп. На Ники не му се ставаше. Имаше странното усещане, че някой се спотайва в мрака. – Моля те! – Настойчиво повтори жената до него.

С усилие на волята, Николай се надигна. Тънкият чаршаф се свлече по гърдите му. Кожата му беше настръхнала. Той стана и се обърна с лице към леглото. Наведе се и го подхвана здраво с ръце. Рязко натисна. Неговата половина се плъзна безшумно. Празнината се затвори. Без да вдига поглед, както беше приведен, голият мъж се мушна под завивките, сигурен, че някой го наблюдава от ъгъла.

– Готово. – Тихо прошепна и протегна ръка. Докосна топлото тяло на Невена. Тя не реагира. Беше заспала. Присъствието ѝ не го успокояваше. Той затвори очи, в очакване да се появи сърбежът. Изминаха минути. Пет, десет. Нищо не се случваше. В просъница погледна нагоре. Погледът му беше премрежен, но от сенките нямаше помен. Отново заспа.

***

От известно време Николай лежеше, без да прави каквото и да било. Не се въртеше, не се чешеше, не спеше. Стоеше неподвижно, в напрегнато очакване да разбере какво ще се случи. Нещо му подсказваше, че нощта все още има с какво да го изненада. Чудно, колко можеше да издържи без да се почеше? Изглежда не трябваше да мисли за това.

Вятърът беше утихнал и сега едва доловимо се чуваше шумът на фонтана, който странно защо никой не бе спрял. Хиляди паяци се разхождаха по тялото му. Можеше да усети краката им. Хладина обгръщаше лявата му китка, спусната в дупката. Сигурен, че щом отвори очи, отново ще види тъмните петна да рисуват своите чудати фигури по тавана, той реши да стане и да приближи двете половини на шибаното леглото. За сега обаче отлагаше момента. Недоумяваше как всеки път щом задреме, те се раздалечаваха? Навярно се случваше нещо през времето, когато не бяха будни с Невена.

Сети се, че винаги, когато двете части бяха събрани, сърбежът и сенките изчезваха. Това беше странно. Сякаш процепът между тях представляваше вход, през който мрачна сила нахлуваше в техния свят. Младият мъж не разбра как тази представа се зароди в главата му, но сравнението не беше лишено от смисъл. Обзе го ужас без конкретна причина. Ръката му продължаваше да виси в празното пространство, без да докосва пода. С другата се почеса по бедрото. Не смееше да отвори очи. Едва устояваше на изкушението да започне да се дращи с нокти по тялото.

– Невена? – тихо прошепна Николай. – Невена?

– Какво има? – сънено прозвуча гласът ѝ. – Опитвам се да заспя. Няма ли край тази вечер.

– Трябва да си ходим.

– Сега? Няма да стане. Утре ще сменим завивките. Нещо с материята, струва ми се…

Николай се отказа. Нямаше смисъл. Рязко се изправи и спусна крака на пода. Тялото му настръхна. Усети тръпки по гърба си, по врата. Стана и бутна матрака навътре. Вратата на вградения гардероб сякаш изскърца. Не му се беше причуло. Отвън, ромоленето на фонтана го пренесе в далечните земи на друг свят. Знаеше, че това, което ще направи нямаше да се хареса на онзи, чието присъствие усети преди малко. Николай се приближи до една от табуретките в стаята и започна да я мести с крак към спалнята. Заклещи я между стената и неговия матрак. После се прехвърли бързо от страната на Невена. Очакваше всеки момент нещо да се покаже от сенките. Навярно щеше да умре от страх. Хвана нощното шкафче и го премести така, че да бъде между спалнята и стената зад гърба му. Завъртя го по диагонал, за да уплътни хубаво.

– Какво правиш?

– Нищо. – Рязко отвърна той. Вече ще можем да спим. Дръпни се, ако обичаш, да не заобикалям леглото.

Ники избута своята приятелка навътре. Постара се да го направи колкото е възможно по-нежно. Отмести завивките и се вмъкна до нея. Опита да мушне дясната си ръка под врата ѝ. Тя по навик се надигна, за да му освободи място. Извъртя се на една страна и той я прегърна. Допря тялото си плътно до нейното.

– Ще ми стане горещо.

– Знам. – Николай отви раменете ѝ. Допря устни до тънката ѝ шия и я целуна. – Лека нощ, мила. – Затвори очи. Само след малко щеше да дойде сънят и нищо нямаше да го смущава през остатъка от нощта. По тялото му се разля приятна топлина.

Ивайло Златев, 17.10.2017

ПРЕРАЖДАНЕ

ПРЕРАЖДАНЕ

– Хей. – Ния хвана Борис за ръката и прекрачи прага, издърпвайки го при себе си. Високият мъж се помръдна някак сковано и само след миг, едва доловимото изражение на отегчение се замени с учудена гримаса тип „защо не“ в комплект с широка усмивка. Ако не беше толкова влюбена, Ния щеше да забележи фалша.

Добре сложеният, елегантен господин на средна възраст изглеждаше чудесно. Русата коса и светлите очи създаваха атмосфера на загадъчност, която позволяваше на жените да виждат в него онова, за което мечтаеха. Самата личност на Борис се криеше зад синия поглед неразгадаема. Мъже като него никога не сваляха маската. – Изчакай тук, ще вляза да огледам. – Каза Ния.

С бялата, ефирна рокля, която купи специално за случая, приличаше на ангел. И въпреки, че дрехата нямаше талия, и стигаше до глезените, тя по чуден начин подчертаваше лекотата на младото, женско тяло. На нозете си носеше сандали с тънка подметка и погледнато отстрани изглеждаше, че стъпва боса. Любовта струеше във всички посоки.

– Ъъ добре. – Промърмори Борис. Друго не успя да измисли. Неговата спътничка се скри във вътрешността на заведението и усмивката изчезна от мъжкото лицето.

След миг тя се върна.

– Имаме късмет. Маса за двама в края на терасата, точно до морето. Заредили са чудесни миди. Ще ти харесат. Дори и аз мога да опитам една-две. – Не спираше да бърбори тя, без да сваля поглед от него.

Изминалата нощ се любиха за първи път и всичко се получи прекрасно. Оргазмът беше разтърсващ и тя свърши първа. Дори се засрами. Боже, дано се наредят нещата, помисли си, поруменяла от смущение.

 

Той седна с гръб към морето. До него се настани Ния. Искаше да подхване някакъв разговор, но откакто излязоха, мислите ѝ се лутаха от тема на тема, в резултат на което, нищо прилично не се получаваше. Тя самата осъзнаваше това, но колкото и да се мъчеше да предаде насока на изказа си, усилията оставаха напразни. Беше влюбена и нямаше как да го скрие.

Сервитьорът се появи и постави менюто на масата.

– Сега ще донеса второ за господина.
– Няма нужда. – Избърза младата жена. – Порция миди, ако обичате. Усмихна се широко на келнера и се притисна в Борис. Премести менюто така, че да бъде пред двамата и го разтвори. – Обща салата? – Вятърът разроши косата ѝ.

***

От известно време на Ния не ѝ се получаваше с мъжете. Всъщност изобщо не ѝ вървеше. Тези, които харесваше не ѝ обръщаха внимание, а на онези, които се навъртаха около нея, нещо им липсваше сякаш. А и тя бе прекалено влюбчива. Кое отключваше любовта в нея, не можеше да каже. Или просто беше отчаяна? Това отказваше да приеме. Красива и млада! Вярно, леко своенравна, но кой ли не е?

А как мечтаеше да открие мъжа на своя живот. Още от малка. Нейните приятелки излизаха да се забавляват, а тя изоставаше назад и си представяше как в този ден, загадъчно и непознато момче се появява в живота ѝ. Фразата много ѝ допадаше. Някой да се „появи в живота“ ти, воден от самата Съдба. Всичко тепърва започваше. Нека другите играят на тъпата дама.

Това с „непознатото момче“ не се случи.

Тя бързо порасна и откри секса (от любопитство толкова рано), и съвсем скоро разбра колко го харесват мъжете. Затова реши, че е намерила кратък път към техните сърца. Представата се оказа наивна, но какво толкова. Мъжете излязоха страхливи, неуверени и разгонени същества. На нея ѝ се стори, че светът би бил много по-добър без всичкия този тестостерон. Защо търсеше любовта там, където я няма?

Когато навърши двадесет се запозна с Венета. Вени я очарова със своята непринуденост и лъчезарност. Винаги точна, винаги с усмивка на лице. Пряма и силна. Толкова независима. Как бе възможно, мъж да познава любовта по-добре от жените? И така, Ния се влюби в своята нова приятелка.

Любовта бе платонична. Излизаха заедно. Говореха за секс и за радостите, които животът предлага. Венета беше прозрачна, лека. Досущ като въздуха. Проблемите някак минаваха около нея и тя кръжеше волна като птица. Една вечер, докато седяха на ръба на висока скала, загледани в морето, Вени хвана Ния за ръката.

– Искаш ли да полетим? – Прошепна, сякаш на себе си тя.

Ния затвори очи. Беше готова. Най-сетне намери сродна душа.

– ДА! – Тихо изрече и се наведе напред. Почувства се безтегловна. Единствено усещаше горещата ръка на младата жена до себе си, готова да ѝ се довери.

Вени я стисна още по-силно. Толкова силно, че Ния отвори очи. Магията отлетя.

– Глупачето ми. – Каза по-възрастната Венета и се наведе към нея. Устните им се сляха. – Ела с мене.

Последвалото, Ния не знаеше как да определи. Вени преливаше от нежност и страст. Не за първи път любеше жена и това по всичко личеше. Тя се раздаваше и Ния опита да отвърне със същото. За съжаление, обаче, не успя да се отпусне. Всичко, някак беше помрачено от разочарованието, което преживя на скалите. В известен смисъл мъжете и жените си приличаха. Когато стъпиш на ръба, човешката същност блесва гола, освободена от бремето на пола.

На следващия ден Ния тръгна на стоп за София. Повече не се видяха с Венета.

 

– Тук ли си? – Борис я разтърси леко за раменете, – Ще те оставя за малко. Ако обичаш. – Той стана и излезе от другата страна на масата, на път за тоалетната.

Момичето, облечено в бяла, ефирна рокля без талия, сякаш не забеляза това. Мислите ѝ се върнаха на предната вечер. Оргазмът мина през нея като локомотив и тя свърши първа. Сърцето ѝ щеше да се пръсне. Оргазмът за Ния означаваше Любов. Това бе най-сигурният начин да разбере, че обича човека до себе си. През годините, с всичките провалени връзки зад гърба си, Ния откри, че е способна да изпита оргазъм единствено, когато има чувства. Случвало се е да бъде с някого и да мисли, че това е „Мъжът“, но колкото и да се стараеха, трябваше или да се преструва, или да признае, че нещо не е в ред. После животът го доказваше. Нямаше значение колко е добър партньорът. Навярно сърцето ѝ биеше във вагината. Тя, последната най-добре знаеше. В този смисъл, изминалата вечер беше тест за нейните чувствата. – Влюбена без никакво съмнение!

 

Борис дойде и седна на масата срещу нея.

– Да не те вдигам. – Каза той. Какво значение имаше, че ще я накара да стане, ако наистина я обича? Влюбената жена не си зададе този въпрос. Тя също така нямаше как да знае, че Борис стоя пет минути пред огледалото в тоалетната, сменяйки различни пози, в размишления как да сложи точка на всичко това.

Не е лоша, помисли си той. Но цялата история с влюбването и приказките за „нас“ му идваха в повече. Тя бе хлътнала и това можеше да се помирише във въздуха. Интересно, има ли феромони на любовта? Отбеляза си на ум да провери по-късно в нета. Дори сексът не беше нещо особено. Не обичаше да поема цялата инициатива в леглото. По едно време изгуби интерес и чудо бе, че успя да се изпразни. В крайна сметка си оставаше един бройкаджия. Щеше да направи услуга и на двамата. Той си пое дълбоко въздух, изду бузи и шумно издиша. Натисна бравата и излезе от малкото помещение. Остатъкът от вечерта нямаше да е лек.

***

Ния седна на ръба и внимателно провеси краката си надолу. Подпря се на ръце и се загледа в пътеката, която луната бе начертала към хоризонта. Кеят зад нея чезнеше в мрака като безлюден път, останал зад гърба ѝ. Морето беше спокойно, а босите ѝ крака почти докосваха водата.

Колко пъти трябваше да се преражда?…

Очите бяха пресъхнали.

Слаб полъх съживи бялата ѝ дреха. С едва доловим плясък-покана, изгубена вълна целуна бетона. Съвсем малко трябваше на жената-ангел да докосне с пръсти водата. Може би педя.

Загледана напред, там където лунният път напускаше този свят, Ния се изви като дъга и протегна пръсти надолу. Тялото ѝ застана на самия ръб. Още мъничко… съвсем мъничко…

Ивайло Златев, 29.08.2017

ХРАСТ, РАЗЛЮЛЯН ОТ ВЯТЪРА

ХРАСТ, РАЗЛЮЛЯН ОТ ВЯТЪРА

Игривият, като слънчев лъч, проврял се между клоните на храст, разлюлян от вятъра, стъпи върху тъмно-кафявата, ръждива ламарина и пропадна в дън-земя.

Парчето метал се плъзна по бетона със стържещ звук. От ямата долетя писък на изненада. След едно мигване, светът изглеждаше така, както и преди. Сякаш нищо не бе станало. Рижавият отиде до дупката и погледна вътре. Тунелът продължаваше право надолу и след няколко дължини на тялото, рязко сменяше посоката. После всичко тънеше в мрак.

Рижавият се наведе още по-ниско. За миг изгуби ориентация и за малко да последва изгубената светлина долу. Реши да изчака. Седна на ръба и остави слънцето да го напече.

 

Игривият, като слънчев лъч, проврял се между клоните на храст, разлюлян от вятъра, съвсем не очакваше това. След серия превъртания и едно, почти безкрайно падане (така му се стори), най-накрая спря. Лежеше на хълбок и тялото го болеше. Трудно бе да определи коя част по-точно. Премигна няколко пъти и понечи да се изправи. Олюля се и седна назад.

Постепенно успокои дишането си. Време бе да разбере къде се намира. Зрението бавно привикваше към тъмнината. Инстинктивно погледна нагоре, откъдето се изтърколи и оскъдната светлина, която проникваше през дупката, го заслепи. Глупаво от негова страна. Наложи се да разчита на останалите сетива, докато чакаше очите му да се нагодят.

Намираше се на тъмно и влажно място. Въздухът носеше мириса на плесен. Подът, студен и покрит с мека настилка. Пръст. Мокра, но не кална. Беше в подземие.

Сети се, че днес пропусна обяда. Остави мисълта си за по-късно и отново се върна към належащите проблеми. Вече различаваше подробности от обстановката.

Единствената светлина идеше от мястото, откъдето бе долетял. А вън слънцето бе ярко и високо… Шахтата, в която пропадна, навярно бе дълбока и правеше остра чупка в края си. Знаеше, понеже в дъното ѝ се приземи на глава, преди да се изтърколи. След това пропадна отново. Внимателно погледна нагоре. Таванът бе много висок и детайлите се губеха. Стори му се, все пак, че вижда дебели греди и големите, провиснали мрежи на онези, осмокраките.

Стените бяха изградени от камъни, с размери, надвишаващи ръста му. Тъмни, грапави и студени. Страшно и неприветливо място. Точно пред него се разкриваше коридор, водещ незнайно къде. Игривият като слънчев лъч… настръхна при мисълта какво можеше да се крие там. Нищо добро, бе сигурен!

Огледа се. Не искаше да се застоява при никакви обстоятелства.

Голяма, ъгловата дупка зееше високо в стената над него. Повече, отколкото можеше да скочи или да изкатери. КАК ЩЕШЕ ДА СЕ ИЗМЪКНЕ?! Сети се за Рижавия!

Игривият, като слънчев лъч… нададе вик, който прозвуча като немощен писък. Малко преди да излезе от устата му, викът се уплаши да не събуди някого в мрака и в крайна сметка се промуши като едва доловим шепот. Рижавият нямаше да го остави в беда.

 

Слънцето грееше все така силно и въпреки, че не бе високо както преди, до залез оставаше много. Достатъчно, за да се порадва още малко на лъчите му, преди да се разтревожи за другаря си в дупката. Само дето, вече се тревожеше.

Без да осъзнава, Рижавият изпълняваше древен ритуал, за да спаси Игривият като слънчев лъч… За целта трябваше да се държи така, сякаш нищо не бе станало. Сякаш денят бе най-обикновен, подобно всички останали, изпълнен с любимите неща, които правеха заедно. В един такъв НАЙ-ОБИКНОВЕН ден, нямаше начин всичко да не е НАЙ-ОБИКНОВЕНО, включително и дупката. В този ден всичко щеше да си дойде на мястото!

Рижавият се завъртя на другата страна и се опря в ръба на шахтата. Смяташе да изчака. Ръбът му убиваше.

 

Игривият погледна нагоре. Искрящи като звезди, мънички прашинки се сипеха от тавана, запалени от светлината, която навлизаше през отвора. Беше вълшебно. Те слизаха от небето като снежинки (някои едри, други едва забележими) и чезнеха в сенките при него. За един безкрайно кратък миг се почувства в безопасност.

Как му се искаше всичко това, да не бе истина. Чувстваше глад, но жаждата сякаш, беше по-силна. Огледа се. Скоро трябваше да намери изход.

Навред около него се въргаляха дъски и отломки на предмети с неизвестно предназначение. Всичко изглеждаше старо и безполезно. Къде беше попаднал?

Той се доближи до стената и докосна студения камък. Нямаше начин да се изкатери. Без да забележи, светлината, нахлуваща през дупката бе станала по-слаба, сякаш болна и отпаднала се канеше да си тръгне, отстъпвайки място на страха и тревогата. Денят вървеше към края си.

Гласът на Рижавия долетя през шахтата.

– Тук съм. – Побърза да отговори изпадналият в немилост. Ехото пое звуците и ги метна във всички посоки. Част от тях изчезнаха в мрачния коридор. Дали щяха да доведат някого? Инстинктът му подсказваше, че гостът нямаше да е желан. Игривият бързо се обърна и втренчи в тъмнината. Очакваше всеки момент от там да изплува нечий силует.

Другарят му не преставаше да го вика. Отново и отново. Сенките ставаха по-големи и неусетно всичко се разтвори в чернота. Вън падна нощта.

Игривият легна на земята и се сви на кълбо до стената. Ако някой дебнеше в коридора, поне нямаше да го изненада в гръб.

 

Рижавият вече не се чуваше. Клетникът долу знаеше, че той няма да го изостави. Затвори очи и си представи звездите. Големи и ярки. После заспа.

 

Събуди се, обзет от безпокойство. Гърбът му беше схванат, а миризмата на плесен, сякаш бе по-силна. Имаше усещането, че не е сам и не смееше да отвори очи. Дори бе сигурен, че някой седи точно пред него, полу-невидим в мрака, вперил поглед в неподвижното му тяло. Гледа го и чака да помръдне. Беше заклещен. Долови звук пред себе си. Тихи стъпки на някой, който се приближава… или си тръгва. Не желаеше да разбере. Така щеше да си умре до стената. Жадуваше да чуе зова на своя приятел. Сигурен, че той чака, някъде горе.

Изведнъж, силен шум огласи цялото помещение. Нещо изтрополи на земята. Игривият се стресна и широко отвори очи. Не виждаше нищо. Ей сега ще се покаже, помисли си той. Плътно се опря в стената и замижа.

 

Игривият нямаше представа колко време седи така. Свит на кълбо със силно стиснати очи. Клепачите му се умориха.

После не помнеше точно какво се случи. Звуци и усещания се редуваха в главата му като парчета от сън, прекъсван и започван през остатъка от нощта.

Можеше да се обзаложи, че усети едва доловимо завихряне на въздуха. Сякаш някой мина пред него. Отгоре се долавяха тихи стъпки, придружени от скърцане на дъски. Фин прах се посипваше върху тялото му. Решил бе да брои прашинките, идещи от тавана. Реалност или сън?

 

Събуди се от виковете на приятеля си. Синкаво-сива светлина навлизаше през отвора в стената. Всичко изглеждаше по-обикновено и някак обнадеждаващо. Трябваше да провери къде води тунелът. Там някъде бе неговото спасение.

 

Коридорът, по който тръгна се оказа съвсем къс. Всъщност не беше коридор а по-скоро преддверие на друго, по-тясно помещение, което водеше в трето. И понеже до последното не можеше да се стигне по права линия, светлината не успяваше дори да проникне в него. В крайна сметка всичко чезнеше в мрак, а каменните стени, водещи натам, създаваха илюзията за тунел.

 

Игривият като слънчев лъч, проврял се между клоните на храст, разлюлян от вятъра спря.

Току що бе преминал междината зала и сега стоеше пред следващата. Нещо му подсказваше, че тя е значително по-голяма. Не различаваше нищо. Обзе го страх, който растеше с всеки момент. Какво го чакаше там? Непрестанните викове, долитащи от вън, го окуражаваха, но съвсем не бяха достатъчни. В случай на нужда нямаше кой да помогне. Надеждата изведнъж го напусна. Бавно пристъпи и усети стъпало в краката си. Стълби, водещи надолу. Миризмата на плесен стана по-силна. Доближи се до стената и тръгна по нея, в търсене на изход. Трепереше целият и спираше на всяка крачка, за да се ослушва. Чуваше в главата си, как бие сърцето му, сигурен, че някой се прокрадва зад него.

Не след дълго от надеждата за спасение не остана нищо.

Камъните по стената бяха грапави. Нямаше представа от колко време се движи така. Чуваше отчаяния глас на своя другар все така ясно. Препъваше се в разни неща, но нямаше желание да разбере какви са.

В някакъв момент стената свърши и кракът му докосна стъпало. Започна да се изкачва и не след дълго се озова в познатото междинно помещение. Изход нямаше. Беше се въртял в кръг. Щеше да остане тука завинаги.

 

Игривият се върна там, където бе прекарал нощта. Легна на земята и се сви на кълбо.

Смъртта нямаше да дойде веднага. Жаждата щеше да го довърши. Всичко беше изгубено!

Рижавият щеше да седи горе и да чака още няколко дена, след което да си тръгне, а той да остане сам.

За миг му се прииска още сега да умре, на часа. Така или иначе спасение нямаше. Колко кратък се оказа животът. Само до вчера всичко изглеждаше съвсем друго… Затвори очи. Опита се да не мисли за нищо.

 

***

 

Таванът се разтвори и силна бяла светлина нахлу долу.

 

– Идваш ли?

– Хайде, след теб.

– Поне от петнадесет години никой не е слизал…

– Внимавай със стълбата, може да е изгнила.

– Подай ми телефона, че нищо не виждам.

– Какво има при тебе?

– Боклуци, какво да има… и призраци.. Чакай да светна, че ще се пребия. Трябваше да си ходим, ама хайде, толкова рядко идваме в къщата…

– И аз слизам.

– Хей, от горе се сипят прашинки и някак странно луминисцират. Изглеждат като снежинки. Сега съм в голямото помещение, ама се махам, че ме хвана шубето.

– Глупости, изчакай за миг.

– Не може да бъде! Видях нещо.

– Идвам!

 

***

 

От светлината на тавана се появиха двама двукраки.

Очите му горяха. Дочу говор.

Отново погледна, сякаш за да види как нещо голямо, подобно на торба пада отгоре му. Някой го хвана.

 

– Излизам на двора.

– Дръж здраво! Пази се от другия!

 

Игривият като слънчев лъч, проврял се между клоните на храст, разлюлян от вятъра, тупна върху пътеката.

Не знаеше къде се намира и се почувства замаян. Отвори очи и бързо ги затвори. Светлината бе ослепителна. Свежият въздух изпълни дробовете му. Залюля се.

В следващия миг чу гласа на другаря си, който се приближаваше. Не се сдържа и погледна.

Рижавият се беше засилил към него, махайки с високо вирната опашка.

Игривият изджавка. Олюля се на четирите си лапи и седна на земята.

Най-хубавият миг от живота му.

Не можеше да се надиша.

19.07.2017

МАЦКА 2

Още един разказ с подобно име: МАЦКА. Не знам дали имат нещо общо.

МАЦКА 2

Тони си погледна часовника и бутна вратата. Трябваше да обядва нещо. Не бе гладен, но какво друго да прави? До края на обедната имаше час и вероятно щеше да я удължи с тридесет или четиридесет минути. Ей така, в знак на протест.

Разходи се покрай витрините. Винаги избираше от тази със зеленчуците, но сега се мотаеше, вглъбен в себе си.

 

– Седем лева и двадесет. – Момичето на касата дори не вдигна очи. Тони си взе таблата. Пред него се освобождаваше маса за четирима. Виж ти, късмет! Седна, свали малката, черна чантичка и бавно издиша. Задържа за миг. Концентриран върху действието, бавно си пое въздух. Поредният празен ден от живота чезнеше между пръстите като пясък. Клишето не му хареса, но беше истина. Вдигна глава и се огледа. Млади жени и красиви момичета често слизаха от офисите в сградата, за да обядват и това бе една от причините, при възможност да се отбива в заведението. Не работеше близо, но красиви жени в неговата фирма, рядко се срещаха. Тони ценеше женската хубост. Движенията, извивките на тялото… това му напомняше, че светът не е лишен от красота.

 

Отвън, по тротоара се задаваше млада жена с бронзов тен, високи токчета и къса пола. Имаше великолепна черна коса, която грациозно се поклащаше при всяко нейно движение. Мозъкът на Тони включи на бързи обороти и времето забави ход. Искаше да се наслади на всеки миг съзерцание. Главата му се изпразни. През очите, магията се вля в душата му, за да го пречисти.

Тя се насочи към входа и влезе. Светлината в помещението стана по-силна. Толкова ярка, че Тони я усети с цялото си същество. Сякаш звезда грейна в средата между масите.

Стоян сведе поглед. Щеше да запази спомена, поне за няколко дена. Мъжете наоколо онемяха. Какво ли е да имаш подобна власт над хората, помисли си той. Не се сдържа и пак я погледна. Застанала с гръб към него, тя си избираше салата от витрината. Погледът му се плъзна по стройното тяло и спря там, където късата пола свършваше. Имаше невероятни крака. Бе сигурен, че ако леко се наведе щеше да види бельото под полата ѝ. Толкова къса, толкова секси. Неволно се зачуди за цвета на бикините? Черното щеше да отива. Определено бяха черни. Тони въздъхна. Би ли изчукал мадамата при възможност? Недостойната мисъл го засрами. Потърси я отново, но тя бе зад ъгъла при касите. Колко ли пари имаше в портфейла? Жените като нея стояха над тези неща, но все пак. Той се усмихна. Взе салфетка и избърса устните си. Пътят, до тук, определено си заслужаваше. Погледна часовника. От почивката не бе останало нищо.

 

– Може ли? – Въпросът го изненада. Вдигна глава и единственото което видя бяха чифт прекрасни крака. Не можеше да повярва. Прочисти си гърлото.

– Моля? – Попита, сякаш не разбрал.

– Да седна. – Последва отговорът. Мъжът посочи колебливо мястото пред себе си. Мадамата се наведе и постави своята табла на масата. Озова се на педя от него. Той се изгуби в присъствието ѝ.

Тя заобиколи и седна на стола от дясната му страна. Парфюмът ѝ омагьосваше.

Известно време Тони бе като изтръпнал. Не усещаше крайниците си и не знаеше къде се намира. Вселената вече не бе същата.

Постепенно започна да се съвзема. Какво правеше тя на подобно място? Парфюмът ѝ не му позволяваше да мисли. Така, в сладка омая, можеше да изкара деня. Уви, беше време да тръгва. Но как? Просто да се изправи и да си вземе нещата? Нямаше начин! А тя защо седна при него? Навярно това бе един от онези, мънички подаръци, които животът ти поднася, за да поемеш глътка въздух, преди следващата вълна да се стовари отгоре ти. Щеше да се възползва.

Жената до него едва започваше да се храни. Тридесет минути, каза си на ум, Тони. Бръкна в джоба и измъкна старото SONY. Набра шефа.

– Живко, още не съм свършил в банката. Ще закъснея. Знам, срещата… – Нека Мони ме замести… Мерси. – Съвсем беше забравил за глупавата среща. Майната ѝ. И без това не му плащаха достатъчно.

Красива е, помисли си Тони. Трябва да ѝ кажа. Идеята го обсеби. Какво толкова, просто щеше да констатира на глас факта. Извъртя се към нея и погледът му се лепна за гърдите ѝ. Беше неизбежно, предвид широкото деколте и размера на бюста. В същия този момент и тя се обърна. Лицето ѝ беше перфектно.

– Първо ти. – Каза той и се засмя. – Шегувам се. – Допълни, в отговор на нейното учудване. – Много си красива, просто,… просто трябваше да ти кажа. – Усмихна се смутено и я погледна в очите. Младата жена го дари с най-милата усмивка, която бе виждал. Сигурно бе чувала тези думи безброй пъти.

– Голям си лъжец, да знаеш. – Не му остана длъжна. – И аз трябваше да ти кажа. – Очите ѝ блестяха, а зъбите светеха по-ярко от слънцето. За миг настъпи пауза. После двамата прихнаха. Телефонът ѝ заподскача върху масата и тя вдигна. Тони знаеше, че всички мъже тайничко поглеждат към тях. Това напомпа самочувствието му. Нищо не правеше мъжа по-истински, както жената до него.

Тя продължаваше да говори. Изглеждаше спокойна. Тони неволно си я представи гола. Правите, дълги крака, големите гърди, изваяното тяло… Дали сексът щеше да бъде добър?

Сети се за момиче, което много му харесваше някога. Минаваше за красавица и наистина беше, но после се оказа, че единственото, което има са голямото самочувствие и ненаситното его.

Една вечер, след парти, те се качиха в стаята му и докато той използваше банята, тя се настани гола в леглото. Когато се върна, тя си разтвори краката. Най-лошият секс за всички времена! Да разтвориш крака не беше достатъчно. От този момент той разбра, че качеството на секса е обратно пропорционално на красотата и самочувствието. След време потвърди теорията. Виж, по-грозничките се раздаваха.

Тони се върна към жената до себе си. Опита да си представи как сваля тясната ѝ дреха и я целува по гърдите. Прегръща я с едната ръка, а другата бавно спуска към ханша. Почувства се неловко, сякаш оскверняваше красотата със своите недостойни помисли.

Искаше да се засити с нейната хубост. Нищо повече.

Тя остави телефона и го погледна.

– Защо излъга? – Прониза го с поглед. – За банката.

– Защото,… защото денят ми беше ужасен, до момента, в който ти се появи. Влезе и стана по-светло. Седна до мен и сякаш ангел ме докосна. Красива си. Затова! Другото няма значение. – Той млъкна. Не съжаляваше за своята откровеност. Все пак тя го попита. Стана му леко на сърцето. – Дори не мога да си представя, че при някакви обстоятелства бих правил секс с тебе. Толкова си красива.

Жената мълчеше. Една сълза се търкулна по бузата ѝ.

– Благодаря. – Каза тя, наведе се и го прегърна.

Младият мъж усети топлината ѝ. Тя се разля по цялото му тяло. Лицето ѝ се опираше в неговото. Косата ѝ ухаеше толкова хубаво…

Миг по-късно тя се дръпна и облегна в стола. Взе салфетка и внимателно изтри сълзата.

– Не си падаш по секса, така ли? – Едва забележимо се усмихна. Не спираше да го гледа. Тони не знаеше какво да отговори. Сетивата му бяха преситени и вече даваше „заето“. Тя бръкна в своята чантичка и извади визитка. Написа нещо и леко я побутна към него. – Да изпием по кафе? Утре, след шест? И аз не искам да бягам от работа. – Усмихна се.

На улицата, точно пред входа, черна лимузина плавно спря. Младата жена се изправи и с ръка оправи черната си коса.

– Трябва да тръгвам. – Взе дамската си чанта и се насочи към изхода.

Всички мъже я изпратиха с поглед. Жените също.

В салона стана по-тъмно.

Ивайло Златев, 19.06.2017

СОЛОМОН СОЛОМОНОВ

СОЛОМОН СОЛОМОНОВ

Соломон, по баща Соломонов, умееше да плува. В живота.
Онова, другото плаване така и не научи, но резонният въпрос бе, струва ли си рискът да изгуби цялото богатство и съвокупност от качества, с които майката природа бе решила да го надари. Ей така „за нищо“? Затова избягваше водоемите. Целенасочено.

Банята също бе излишно разточителство. Най-вече на ресурса време, индиректно разбира се. Безкрайно по-добре бе да си почива по халат и чорапи, отколкото да хаби сили. В неделя щеше да се изкъпе така или иначе.

Случката, когато се подхлъзна във ваната, като ученик първи клас, се оказа преломен момент. От онзи ден сведе до минимум излишните рискове.

Една сутрин Соломон се събуди с натрапчивата мисъл, че в живота му нещо куца. Кой би предположил? Веруюто, което изповядваше бе съществуване с минимален разход на енергия? Какво можеше да не е наред? Всичко!

После, насочи мисли към представителите на другия пол. От време на време се подсещаше за тях, но винаги отлагаше въпроса за неопределен момент във времето.
Нека бъдем честни, трябваше ли му жена на Соломон Соломонов? Жената определено бе голям разход.

***

Точно в девет Соломон излезе от спалнята и застана пред голямото огледало, наследено от пра-баба му. Отдавна не ползваше лампите в коридора и оглеждането бе по-скоро безполезен навик, отколкото признак на суетност. Днес обаче, денят бе различен.

От тоалетната се чу шум на течаща вода и баща му излезе с разкопчан панталон и списание „Авто-мото класика“ в ръка.

– Тръгваш ли, Мони? – поинтересува се, колкото да не мълчи.
– Ами тръгвам. К’во да правя? – Също така, между другото отговори синът му. – Пу́сни лампите да се огледам.

Соломон докосна плешивото петно на главата си и цъкна с език. Как не можеше, като с вълшебна пръчка да изчезне през нощта? Уви, вълшебни пръчки нямаше. Животът те ебе по всякакъв начин. Младият, тридесет и шест годишен мъж посегна към закачалката и взе мърлявата бейзболна шапка. Нахлюпи я на главата и излезе с примиренчески стоицизъм на лицето. Влезе в асансьора и натисна копчето. Нищо. Натисна го още веднъж. От долните етажи долови шумотевица. Ебаси, как тръгва денят, въздъхна и бръкна в торбата с търпение.

– Майка ви стара. – Не се сдържа той, докато излизаше на стълбищната площадка.

 

Утрото вън, бе слънчево. Сякаш имаше защо. По навик Соломон извъртя китка, за да погледне часовника. По навик. Часовник нямаше. Ден по-рано, батерията сдаде багажа, а пари на вятъра не му се даваха. Колко ли е часът? Днес му бе първият работен ден след година, посветена изцяло на собствено развитие и усъвършенстване. Или за лентяйстване, ако питате майка му. „Старши“ нямаше отношение, но Мони знаеше, че бяха от един отбор.

 

Девет и половина трябваше да е пристигнал в офиса, но изглежда, щеше да закъснее. Обърна се и отправи изпълнен с любов поглед към вишнево-червената „Лагуна“, паркирана пред блока. Колата нямаше да взема. Не бе шофирал от години, но мисълта, че има автомобил на разположение го крепеше. Дърт „Пасат“ бе запречил пътя пред „Рено“-то.

– Педали. – Процеди през зъби Соломон и тръгна към най-близката метро-станция.

Докато ходеше, мислите му постоянно се връщаха към порното, което гледа снощи. Какво чукане! Скъсаха ѝ задника на мръсницата. Спомените оживяха в главата му. Как нямаше късмет в живота, майка му стара. Готините пички, все някой друг ги ебеше, при това за пари. А и куровете на актьорите бяха до коленете. Соломон въздъхна. Обичаше порното. Също както френския и английския, научно-популярните книги и конспиративните теории.

Заранта възнамеряваше да си избере някое филмче (от огромната колекция, с която разполага) и да „лъска бастуна“ преди работа. Ей така, за успешен старт на седмицата, но човек трудно можеше да отдели време за себе си. Все някой се намира, да ти развали рахатлъка. „Мониииии, Мони! Стана ли маме? Айде, закъсняваш…“ – провали плановете, майка му. Сексуалната фрустрация майката си е ебала – почти на глас помисли Соломон.

 

В девет и петдесет, Соломон Соломонов прекрачи прага на новия офис (сякаш имаше стар). Първото впечатление беше изключително важно и той отдели необходимото време, за да прецени обстановката. Всички в стаята, извъртели глави, чакаха да каже нещо. Мони мълчеше. Погледът му се плъзна по стените, после за кратко спря на всяко бюро. С изключение на русата мадама, точно пред него, колегите не изглеждаха нещо особено. Русокоската, надута му се видя и нещо прошепна в главата му, че до чукане няма да се стигне.

– Здравейте. Аз съм Соломон. Тук съм за документацията. Владея френски (говоримо и писмено), италиански (говоримо и писмено), немски (говоримо и писмено), руски (говоримо и писмено) и английски, разбира се. Говоримо и писмено. Дипломиран инженер съм и чета не малко техническа, а и всяка друга литература. Ако ви трябват материали, насреща съм. Между впрочем, забравих ключовете на колата в апартамента и похарчих левче и шестдесет за метро. Фирмата осигурява карти за градския, нали?

Новите колеги реагираха вяло. Всезнайкото още не бе приключил с анонса, а вече никой не му обръщаше внимание. Никой, с изключение на един. Русата мадама. Тя се бе завъртяла на стола и с подчертан интерес, кръстосала крака, изучаваше този екземпляр, застанал пред нея като пуяк. Изглеждаше смешен със своите хвалби.

– Здравей. – Каза тя и се усмихна. – Аз съм Диди.
– Здравей. – Соломон Соломонов свали бейзболната шапка и прокара длан по главата си. Голямото, плешиво петно лъсна на фона на тъмната коса. Не му харесваше, но не го притесняваше. „Животът е лайнян“, обичаше да казва.

– Мони, покривай го с косичката около него? – Предложи майка му веднъж, притеснена, че въпросната плешивина отдалечава сина ѝ от евентуална женитба, някъде в неопределеното бъдеще.
– Да бе, само това си мисля, ще знаеш. – Отвърна той.

 

Диди продължаваше да го гледа, сякаш го изучаваше.
– Утре имам рожден ден. Ще ми донесеш ли нещо? – С превзет глас оповести, лиглата.

Соломон остана невъзмутим. Тая пък за каква се има? Няма ли тъпкач, да ѝ носи подаръци?

– Ще ти донеса. – Не можа да повярва, че казва той. – Една книга четох наскоро… ама е на френски. Ти с френския?… – Скайпът на колежка изписка и тя се обърна рязко. Интересът ѝ към Мони се изпари.

Колко кура е строшила само… – помисли той. Тази вечер щеше да „лъска бастуна“. И утре, преди работа. Пристъпи напред и седна на стола си.

 

Лъжа ще бъде ако кажем, че жените не вълнуваха Соломон Соломонов. Порното вършеше работа и съвсем не му беше зле, но годините вървяха, а рода все някой трябваше да продължи. Баща му, очевидно, бе дал своя принос. Всичко това, вещаеше големи промени в живота на Соломонов младши. Трудно щеше да намери съпруга, която да споделя заедно с родителското тяло домашното огнище. Той самият, понякога едва изтрайваше своите, с техните глупости за живота и ала-бала. С годините все по-малко неща си казваха, но една от темите остана актуална. Темата за парите. Икономията и пестеливостта бяха висш семеен идеал. Соломон бе закърмен с Low Cost идеята. Сигурно затова късно го отбили да суче, ако се вярва на майка му. Щом е без пари, повече дайте! Гласът в него, обаче, не преставаше да крещи, че пътят на икономията не е пътят към жените.

Вечер, след секс, Соломон спираше телевизора и преди да заспи обичаше да смята колко пари е скътал в банката и какво може да си купи с тях. Той никога нищо не купуваше, ако можеше това да свърши майка му или баща му. И все пак. Затваряше очи и мечтаеше как отива в магазина и вади с жест, присъщ на заможен аристократ, кредитната карта от вече поовехтелия портфейл. Толкова неща можеше да си позволи. Само дето не се сещаше какво точно. Мястото на паричките беше в банката. Обичаше да си ги брои на ум. Да си представя цифрата, изписана на бял лист хартия, светеща в зелено на монитора, надраскана небрежно (ей така) на амбалажна хартия. Ако беше пичка щеше да се подмокри при тези фантазии. Обожаваше да се хвали пред въображаеми приятели. Усещаше силата на парите. Колкото повече, толкова по-неуязвим се чувстваше.
Все пак, едно яке трябваше да вземе. По-евтино. Новата колежка не беше лоша. Надута женска.

 

Точно в осем и седем минути на следващия ден (вторник), майката на Соломон и съпруга на баща му Соломон, Димитричка, с моминско име Икономова, се изстреля от спалнята и целеустремено се отправи към тоалетната, която в неделните дни служеше и за баня. Пеньоарът ѝ се разтвори и тя бързо придърпа краищата му, оставяйки коланът да се вее свободно около нея. На пръв поглед дрехата изглеждаше съвсем нормално, но при едно по-внимателно вглеждане (ако някой пуснеше осветлението) веднага щеше да се види, че въпросният колан (очевидно пришит в последствие) по-скоро би подхождал на шлифер или дъждобран-пончо отколкото на нещото, което жената носеше. Цветът на пеньоара трудно се различаваше, а годините бяха променили кройката почти до неузнаваемост. Все пак, някога е бил актуален, вероятно преди петнадесет или двадесет лета.

– Монииииии, Мони, маме, ти ли си в тоалетната? Хайде моля те, по-бързичко, че са ми настинали бъбреците, знаеш. Монииииииии?
– Стига си викала. Ше изляза кат мога. Да не седя тука за кеф? – Не закъсня отговорът. – Дръпни се да не те фрасна. – Вратата рязко се отвори и Симеон се измъкна мокър, само с хавлиен пешкир около срамотиите.

– Мони?!?
– Какво искаш, една кърпа няма в тази къща. Да не вземе човек да се изкъпе. – Не преставаше да мърмори синът ѝ. – След малко ще закуся. Свободно е.

Бедната жена седеше втрещена. Дали не сънува? Неделя бе едва онзи ден. Нещо не бе наред с детето. Тя се обърна и тръгна с походка на робот към спалнята. Трябваше да събуди Соломон старши. Направи няколко крачки и спря. Първо тоалетната.

***

Дида влезе в стаята с ряз и веднага се насочи към „новия“. Как му беше името? Нещо с М?… Стоил или Симеон. Спря зад него и се усмихна.

– Ооооооо, … – Името не идваше в ума ѝ. – Ооооооо, Френски, как си? – Мони се обърна бавно.
– Работя. Знаеш, лайнян е животът. Някои се бъхтат, други събират паричките. На теб трябват ли ти парички?  – Ако това бе намек за нещо, никой не разбра.

– Я стига. – Русата колежка скъси дистанцията и съвсем неочаквано за отрудения мъжкар, седна на коляното му. – Само да не ме изтървеш. – Каза тя и прехвърли ръка през рамото му. – Подарък носиш ли ми?

Соломон бръкна в джоба на панталона и след тежка борба с гънките на плата, измъкна нещо кръгло, приличащо на тенекийка.

– Направих ти пръстен. Ламарината я запоих с поялник, а това горе е червено мънисто. Имаше едно старо портмоне, дето щях да изхвърлям… – Бързо се усети и спря. – Hand Made. Изглежда сребърен, защото го калайдисах. Дай си ръката. – На малката върти опашка ѝ трябваше време, за да осмисли случващото се. Мони надяна пръстена на показалеца ѝ. – Супер. Уцелил съм размера, но и да не бях, лесно щях да го преправя. Не е зле, нали?

В интерес на истината, пръстенчето изглеждаше почти изящно. Соломон, освен че владееше пет езика (говоримо и писмено), бе надарен и с артистични заложби. Имаше усет за красивото, можеше да пее (съвсем не лошо) и бе невероятен имитатор. Това умение по-късно, колегите му изпитаха на гърба си.

Диди се окопити.
– Ооооооо, ….. Как му беше името?… Оооооооо, Френски. Малко, но от сърце, нали? – Какъв екземпляр! – каза си тя. Друго определение не можа да измисли. Намести се на коляното му и го прегърна.

Добре, че се изкъпах – доволно отбеляза Соломон. Човек прави толкова много, за да стигне до едното чифтосване. – Продължи мислите си в тази посока. На фона на сутрешната саможертва в банята, харчовете по магазини за женски парцали и вечери в ресторанти, направо му изглеждаха като престъпление, но деца трябваше да се правят.

Русата хубавица отмести ръка и зарови пръсти в косата на „бедния“ нещастник. Тя започна бавно да стърже с нокти по скалпа му и Соломон се надърви. Усещането при допира от нейните пръсти не бе никак лошо. Само след малко Соломон щеше да измокри бельото, а петното да избие на светлия панталон. Неловка ситуация.

– Хайде стига. – Каза той. – Нека поработим вече .
Дида сякаш не го чу. Наплюнчи показалеца на лявата си ръка и го погали по плешивото петно на главата.

– Какво е това? – Попита тя.
– Е, не виждаш ли? Плешиво петно. От дясно и друго избива, ама по-малко. От добро ще е, да знаеш. Имаш ли си на идея що книги съм налял в главата си? Пет езика съм вкарал, английският може да не го броим. Колко речника и какво ли не още. Лайнян е животът, Дидо, казвам ти. Всичко това да мине през ума ми, не едно петно, а на петниста хиена ще заприличам. Метафорично се изразих. От нерви е. Пари трябва да се печелят, мира нямам. А виждаш до къде съм я докарал. Сигурно и ти вземаш повече от мен. Тендовагинит имаш ли? Нямаш разбира се, а моят е хроничен. Ебало си е майката. Не се смей! Не ти говоря за вагината. От мишката на компа се получава ама ти и това не знаеш. Лайнян е животът. Всякак те ебе и без вазелин.

Соломон прекъсна монолога. За миг изгуби мисълта си. Младата жена, седнала на коляното му, ухаеше толкова добре. Тя бе съвсем близо и той усещаше топлината на тялото ѝ. Слиповете му се навлажниха.  Мони погледна скришом колегите. Те не им обръщаха внимание, сякаш двамата с Дида изобщо не съществуваха. Очевидно знаеха номерата ѝ. Една голяма, червена лампа светна в главата му и сложи началото на процес, който активира серия от защитни механизми

ДО ЧУКАНЕ НЯМАШЕ ДА СЕ СТИГНЕ!

Соломон вярваше на инстинкта си. Язък за къпането и за пръстенчето. И за онова старо портмоне, дето съсипа заради червеното мънисто.

– Стани, ако обичаш. Заболя ме коляното. – Каза мъжът, „налял“ пет езика в главата си, включая английския. – Искам да поработя.

Дида скочи и демонстративно се врътна.
Нещастник – помисли си тя.
Да го духаш – също на ум отвърна нещастникът.

И двамата бяха на ясно, че … нямаше да се стигне.

***

ЗЪН, ЗЪН – весело оповести torrent клиентът, че файлът е смъкнат и записан на харда.

Без да губи време, Соломон младши цъкна върху иконката. Търпение нямаше да разбере, какво точно порно е свалил. Снимките в описанието изглеждаха обещаващо.

– Майкоооооо? – Провикна се той и включи плеъра на пауза.. – Майко!
– Кажи Мони, какво има? – Долетя глас от коридора. – Искаш ли нещо?
– Аз лягам. Тази вечер не ме търси. – Отвърна Соломон. – И сутринта не ме буди, разбра ли! – Отговор не последва. Някъде хлопна врата.

Соломон се изпъна на дивана и пусна видеото. Какъв задник имаше тази Дида…

Ивайло Златев, 24.05.2017

СТРАШНАТА СТАЯ

СТРАШНАТА СТАЯ

Пепи на бегом стигна леглото и скочи в него. Трескаво задърпа чаршафите и се зави през глава. Сви малкото си тяло на геврек и подпъхна краищата на завивките под себе си. Опакован като в пашкул, най-сетне беше на сигурно. Постепенно се успокои. Залепил ухо на възглавницата, чуваше как бие сърцето му. Топлината го отпусна. Не след дълго се наложи да направи дупчица, през която да диша. Съвсем внимателно промуши пръст навън. Не целия. После го прибра. Студеният въздух нахлу под одеялото. Почувства се по-добре. Доближи нос до отвора. Вече можеше да си поема въздух според нуждите. Беше готов да повика съня. Само трябваше да затисне още малко чаршафа откъм гърба. Не желаеше да се извърта. Плахо протегна ръка назад. Наложи се да я покаже, за да се завие по-добре. В стаята беше тъмно и Пепи знаеше, че там, в ъгъла, където е най-черно, нещо го чака притихнало, да открие частица от себе си. Насили се да не мисли за това. За какво друго? Под клепачите, очите му играеха във всички посоки. Всеки момент очакваше някой да издърпа одеялото.

 

Събуди се, защото му стана студено на краката. По-точно на единия. Размърда пръсти и хладният въздух засили неприятното усещане. Стъпалото стърчеше педя извън леглото. Представи си как тънка, костелива ръка се подава отдолу и го хваща за глезена. Пепи си дръпна крака и затисна одеялото от вътрешната страна.

След като се размърда, знаеше, че е привлякъл внимание. Страхуваше, да не би някой да седи до леглото, взирайки се в него, с едничкото намерение да мушне ръка и да го хване. Всеки момент щеше да усети костеливите пръсти по гърба си. Сърцето му биеше до пръсване. Искаше да извика, но това, което направи бе друго. Скочи от леглото и се втурна към вратата. Прелетя краткото разстояние и пусна осветлението. Сега нямаше страшно. Обърна се. Стаята изглеждаше по познатия начин. Всичко бе, където се очакваше да бъде и в ъгъла нямаше никой Все пак реши да не поглежда под леглото. Сутринта можеше да направи това.

Сякаш за награда, изчака известно време, за да се наслади на усещането за сигурност. На светло, всички страхове изглеждаха нереални. Все пак отлагаше неизбежното. Рано или късно трябваше да изгаси и да легне. Или да остави лампите? На светло трудно заспиваше и знаеше, че ще се върти цялата нощ, а на заранта, нямаше да може да стане за училище, но това бе за предпочитане, вместо да изкара нощта в леглото на майка си. Пепи сви колене и се приведе. Пикаеше му се.

“Аз съм мъничко човече, на децата мил другар…“ – песничката зазвуча в детската главица. Мразеше тези филмчета. Само страшни приказки разказваха, за вещици и зли сили.

Малчуганът събра смелост, натисна бравата и бутна вратата. Едновременно с това отстъпи. Не искаше, ако има някой от другата страна, да се изправи лице в лице с него. Вратата се удари в стената и шумно отскочи. Звукът се разнесе из цялата къща.

Светлината от спалнята освети коридора. Малкото момче направи няколко крачки и щракна лампите. Сега вече можеше да слезе на долния етаж до тоалетната. Замисли се, че ако някой изгаси, ще остане съвсем сам на етажа, почти срещу Страшната стая, но кой можеше да направи това? Всички спяха. С бързи, ситни стъпки, Пепи се изстреля надолу. Ходилата му замръзваха и той съжали, че не обу чехлите, но така бос беше най-бърз. На връщане, щеше да взема по две стъпала наведнъж.

***

Тоалетната се намираше в малката ниша под стълбището. За да стигне до нея трябваше да мине покрай стаята, в която дядо му изкара последните си дни, преди да умре. Пепи се натъжи, въпреки, че старецът бе станал много проклет, откакто се разболя. Видеше ли го, често му се караше. Затова Пепи избягваше срещите. А и самата гледка на кльощавото, прегърбено тяло, облечено в раздърпана бяла пижама на сиви черти, ужасно го плашеше. Дядо му умря лятото. Няколко дена преди това, един следобед повикаха малчугана, да слезе долу. В стаята миришеше на лошо и детето с право предположи, че миризмата идва от възрастния човек, седнал на олющен, дървен стол. Майка му го помоли да се приближи. Дядо му искал да го види. Хайде, маме. По-близо. Старият мъж протегна ръка и го погали по главата. Нищо не каза. Инстинктивно детето се дръпна. После тичешком се върна при майка си.

– Хайде, бягай да си играеш. – Каза тя, сякаш нищо не се бе случило.

Ако Пепи се беше обърнал, щеше да види очите на дядо си, плувнали в сълзи. Това бе последната им среща. Така щеше да го запомни, с увисналата бяла пижама, седнал на стола. Изпитото лице и оредяла бяла коса, никога нямаше да забрави.

 

После, след погребението, баба му изчисти стаята и я заключи. Голямото огледало остана покрито с бял чаршаф. В стаята влизаха само при изключителни обстоятелства. Когато трябваше да вземат някакви документи, например или още прибори, ако дойдеха гости. Тогава баща му с голяма неохота слизаше долу. Вършеше каквото има да върши и бързо се връщаше. Донякъде това се дължеше на факта, че лампите в дядовата стая често горяха и почти винаги беше тъмно. Прозорци нямаше. Казваха ѝ Страшната стая. Спалнята на Пепи бе точно отгоре. Вечер, когато легнеше, често си представяше, че подът е прозрачен и черен студ се просмуква през него. Понякога, от долния етаж, долавяше скърцащи звуци, като от ръждясали панти или такива, наподобяващи тупването на тежък предмет върху пода. Баба му каза, че от влагата паркетът се разширява, а за лампите баща му обясни, че имало кутия с кабели, идващи от стълбовете, „ей тука, на гърба на къщата“. Затова токът е по-силен. За връзката между тока и дядовата смърт, никой не спомена, а преди крушките не горяха.

 

Пепи отвори широко вратата на тоалетната. Зачуди се дали да затвори след себе си. Беше съвсем сам и ако някой изгасеше лампата, докато пикае… Вярно, че нямаше никой наоколо, но все пак. Необяснимо чувство на страх и притеснение бе обзело малкото сърчице. В крайна сметка реши да не затваря. Застана възможно най-отвън, така, че да може с периферното зрение да следи какво става в коридора. Не успя да уцели тоалетната чиния от първия път и изпръска навсякъде. Утре майка му щеше да се ядоса. Реши да не си признава този път.

ТУП, стори му се, че долови шум от Страшната стая. Наостри уши. С крайчеца на очите си хващаше бравата и малко от вратата. Наложи се да приключи с изхождането преждевременно. Пусна ластика на пижамата и усети, че гащите му се измокрят от последните капки урина. Направи крачка назад и посегна да изгаси.

ТУП. Отново същия шум. Повече не се бави и хукна към стълбите. Отне му секунда. В основата на стълбището спря и погледна назад. Страшната стая стоеше все така затворена и вече не изглеждаше токова страшна. Погледна към горния край на стълбите. Там, на приземния етаж спяха майка му, баща му и неговата баба. Нямаше нищо, от което да се бои. Отново се обърна към Страшната стая. Една идея се загнезди в главата му, толкова силна, че не можеше да устои. Направи крачка към дъното на коридора, там където беше тоалетната. Щеше да отиде и да отвори спалнята на дядо си. Какво толкова? Легло, тоалетка, огледало. Вчера баща му влезе, за да вземе някакви документи. Като мъж и Пепи можеше да направи същото.

 

Представи си, че е светъл ден и цялото семейство се е събрало във всекидневната на горния етаж.

– Пепи, бягай до стаята на дядо си и донеси джобния часовник, дето стои между дрехите в чекмеджето на скрина. – Каза баща му. – Искам да го покажа на майка ти. Хайде по-бързо.

Тази измислена, нова реалност трябваше да измести сегашната. Изведнъж, погледнато така, всичко стана по-лесно и съвсем не страшно. Каква бе разликата някой да те изпрати да направиш нещо и самоволно да го свършиш? Никаква. Поставяйки се в тази въображаема ситуация, в която изпълняваше нареждане, без избор, малкият мъж сякаш заземи стреса. Нямаше какво да мисли повече. С небрежна походка и подсвирквайки си, момчето се върна обратно до стаята. Сложи ръка на бравата и в този момент чу отново познатото тупване. Отчетливо и ясно. Това сложи край на магията. Всички дълбоко спяха и никой не го бе пращал да идва. Беше сам.

„Аз съм мъничко човече, на децата мил другар…“ – Мразеше тази песничка. Пепи реши, че е твърде късно да се връща. Втори път нямаше да има и сега бе моментът да си докаже, че може. Някак на пук на всички и на страха, най-вече. Натисна бравата до край и бавно открехна вратата. Тя със скърцане се отвори. Белият чаршаф върху огледалото веднага отрази малкото светлина, която нахлуваше през отворената врата. Пепи нямаше как да не го забележи. После видя сянката си и това го успокои. Въздухът беше студен и миришеше на нафталин. Нафталинът обаче, не можеше да прикрие сладникавата миризма на застояло, която се долавяше съвсем отчетливо.

Всичко в стаята изглеждаше нормално. Нищо не се движеше и по земята нямаше предмети, които биха предизвикали въпросния звук от падане. Възможно ли бе да му се е причуло? Дядовото легло беше оправено и покрито с нещо като черга, а до него стоеше столът. Последният път, когато влезе, столът бе в средата на стаята. Малчуганът опита да прогони спомена. Срещу огледалото, плътно до стената, той видя стария, дървен шкаф. Знаеше, че джобният часовник е в най-долното чекмедже, между дрехите. Пристъпи крачка и напипа ключа. Лампите не светнаха. Налагаше се да влезе на тъмно. Хрумна му идея. Бутна врата, докато тя се опря в стената. Дръпна си ръката и зачака. Вратата започна да се връща. С тази скорост, разполагаше приблизително с петнадесет секунди, за да влезе и вземе часовника, преди да се окаже затворен в непрогледния мрак. За по-сигурно, повтори всичко отначало. Едно, две, три,… Петнадесет секунди. Пепи долепи вратата до стената, изчака миг, после я пусна и се стрелна в стаята. Застана на колене пред скрина и хвана дръжките на най-долното чекмедже. Дръпна с всичка сила. Със скърцане то се открехна и спря. Отново напъна. В стаята ставаше все по-тъмно. Дръжките бяха в краищата на широкото чекмедже и ръцете му образуваха тъп ъгъл. Изобщо не беше удобно. Пепи пусна ръкохватките и пробва да навре ръце в тесния отвор. Натисна и китките влязоха. Кокалчетата се ожулиха и го заболя. Напипа някакви чаршафи. Обезверен, опита да провре пръсти между тях. Вече почти не влизаше светлина от коридора. Трябваше да се маха. Кокалчетата го боляха, но това не бе важно.

ЩРАК.

Пепи замръзна. Сетивата му се изостриха до краен предел. Беше затворен в Страшната стая. Застанал на колене, не смееше да мръдне. Знаеше, че не е сам в мрака. Да стане и да се обърне, означаваше да се изправи срещу неизвестното. Усещаше мрачно присъствие, потайно и чуждо. В следващия миг се чу шум, сякаш кърпа или дреха падна на земята. Звукът бе тих, но ясен. Малчуганът веднага се досети какво е това. Големият, бял чаршаф, който покриваше огледалото, се бе свлякъл на пода. Ако беше светло, щяха да се видят прашинките, които се разнесоха във въздуха, няколко крачки зад гърба на детето. Малкото момче извъртя очи силно в страни. С експлозия, силен, пронизителен шум се разнесе в главата му. Ушите му писнаха. Пиууууууууууууууууууууууууууууууу… Истински ли беше шумът или глупава игра на въображението? Пиууууууууууууууууууууууууууууууу… Паниката се задаваше като вълна, тежка и всепомитаща. Пепи седеше като препариран. Звукът разкъсваше ума му. Той стисна силно очи. Легна на една страна и се сви на геврек.

– Мммммммммммммммммммммммммммммм. – Започна да си напява и да се поклаща в такт. – Мммммммммммммммммммммммммммммм. – Нищо друго нямаше значение. Главата му се изпразни. Все някога щяха да го открият.

Ивайло Златев, 11.04.2017

ГОСТ

ГОСТ

Януари 2012та да е било, може февруари, знам ли. Късата ваканция между първи и втори срок, току-що започна. Няколко дена. На Гери съвсем не ѝ бе леко. Толкова емоции, а всичко някак, около нея ставаше. Сякаш седи в колата на дядо си, на път за лозето. Гледа през прозореца, а отвън картините се менят.

Ден преди ваканцията, любимият дядо на Гери умря. Ей така, все едно на майтап. Кажете на Гери, че съм умрял.

Цяла нощ тя плака. Някак насила. Може би, защото нормалните хора в такива моменти плачеха. Не че не обичаше своя дядо, напротив. После заспа. Събуди се гневна, задето толкова тъпо се шегуваха с нея. Детската главица отказваше да смели какво бе казала майка ѝ. В събота, щяха да отидат на село и тя да удари с юмрук стареца по корема. За мезе́ ще я взема! Кой да повярва, че това никога нямаше да се случи.

***

– По-мека зима не е било. – Промърмори баба ѝ. Гери се хвана за думите. Търсеше нещо, което да я откъсне от мислите за погребението. После на спокойствие, щеше да се върне към него.

По-мека зима, повтори си на ум. На възрастната жена не можеше да вярва. Често говореше едни… и все ѝ се караше. Виж, дядо Росен беше нейн човек. И тя негов. На разходка в гората щяха да ходят другата седмица. Жалко, че не успя да го научи във фейсбук да влиза. Колко би се гордяла с него. Изгаряше от желание да го покаже на всичките си приятелки.

Как зимата ще е мека? Гери се огледа. Гостите идваха. Имаше нещо тържествено. Само дядо ѝ липсваше.

Малкото камионче спря пред входната врата. Четирима мъже изскочиха от него. Отвориха фургона и без суетене разтовариха голям, дървен сандък. Ковчегът беше лакиран и затворен.

– Побързайте с церемонията. Как не се е разтекъл! – Каза един от мъжете на баба ѝ.  Разтекъл? – Помисли си Гери. Стана ѝ любопитно. После влязоха вътре.

Други деца на нейната възраст нямаше. Тя седна до чичо си и зачака да донесат яденето. Боб и много картофи. Варени, с лук и олио. Започваше да ѝ доскучава. Как не се е разтекъл, припомни си думите на мъжа. Дядо ѝ бе вътре. Студен и немърдащ. А-ха да се разтече. Как да се разтече, недоумяваше тя.

***

Петър С. умря при странни обстоятелства. Без да се сбогува с никой. Без дори довиждане да си вземе. От много време, сам на село живееше. Децата и внучката често си ходеха, веднъж на седмица или две. Да изчистят и да поговорят за времето. По-скоро да се уверят, че старият е наред и няма за какво да се притесняват. Жена му, баба Кинче, прекарваше старините си при дъщерята. В началото, с бебето да ѝ помага, после се настани в съседния вход, за да бъде по-близо до младите. И така няколко години вече. В другия вход имаха малък апартамент, който даваха под наем, но изгониха наемателите. Чат-пат и старата се връщаше на село, но с Петър малко неща ги свързваха вече. Все ще намери за какво да го нахока. Я за къщата, я за двора. И така Петър С. прекарваше дните си в самота. С винцето в мазето и ракийката. Имаше две кучета и цяло котило котета. Сърце не му даваше да ги държи вънка, милите, ама Кина все го ядеше, та по-добре така. Да му е мирна главата.

От всичките близки най-обичаше Гери. Толкова искаше на негово име да я кръстят, ама на. Здраве да е. И котките обичаше и кучетата, ама не му бяха роднини. Винаги, с нетърпение чакаше петъка, а дано младите дойдат. Не му бе за тях, колкото за Гери. Двамата в гората ходеха или из полето. И говореха. Питаше я за училище. За момчетата. Oбожаваше, когато тя, засрамено възкликне: „Дядооооооо! Нямам гадже!“ После ѝ разказваше истории. Всякакви. За своята младост, за баба ѝ Кина. Каква проклетия станала. Навремето влюбени, от село избягали. От нейното село. Едно време било. За казармата говореше и за немците. Как бомбардирали Скопие и как се крили в развалините. Много истории и макар Гери да беше малка, сърчицето ѝ туптеше и тя всичко попиваше с хубавата си главица. Мъдростта, някак сама намираше пътя. Просмукваше се и право в душичката на детето ще се влее. Много обичаше Петър своята внучка. Младостта му връщаше, по вълшебен начин. С тези спомени той не мислеше за смъртта. А тя… смъртта, близо беше. И винцето обичаше Петър, и ракийката.

В самотните дни, когато опустееше къщата, той излизаше навън и обикаляше пътеките, по които ходеха с внучката. Представяше си, че са заедно и говореше на глас. Сякаш, тя редом с него вървеше. После се засмее на нещо и а-ха да посегне да я погали. Обърне се и нея я няма. Така се скиташе по горите и полята. Вечер се прибере и си налее по една. После по още една… и си легне.

Така умря Петър С.. В очакване. В очакване на петъка. Толкова истории беше приготвил за внучката. Истории, разказани по време на дългите, самотни разходки. Как жадуваше тези среши Петър, как ги сънуваше. Билетът за своята младост в сърцето държеше и петък, двамата с Гери, отново щяха да се качат на влака.

Не го дочака този влак, старецът. Докторите казаха, заминал в съня си. То пък никой да не дойде тези дни на село. Забързани, по своите работи, обадиха се младите, чак идната седмица. Звънят, звънят, никой не вдига. А в пустото село, жива душа няма. Кой да провери? Палят колата и айде да видят какво се е случило. Започнал да се разлага. Тя зимата, най-топлата от много години.

Затвориха ковчега и го запечатаха. Гери нямаше да види своя дядо.

***

Траурната процесия не беше голяма. Няколко коли и толкоз. Каква процесия? Пътят беше разбит и разкалян. Всички се натъпкаха, а после се наложи да бутат. Гери щракна селфи и го пусна във фейса. Искаше да хване майка си, прехапала език, на заден план, в опити да шофира. Не ѝ се получи. Погледна към баща си и му се усмихна през стъклото.

Пламен С. псуваше тихичко, затънал до глезени в лепкавата кал и се опитваше да организира бригадата зад колата.

– Сприииии. Спри, Нино! Без много газ. Леко! И стига си въртяла този геврек. Ще го счупиш. – Крещеше той. – Дай на задна и когато кажа, включваш на първа, ама бързо, а ние бутаме. Айде, че изпуснахме катафалката.

Ей този момент с дай на задна и без много газ затрудняваха майката на Гери.

– Стига си викал! Ти ела да караш! – Проплака тя. Езикът между зъбите ѝ бе станал бял от стискане и със сигурност щеше да я заболи след като вълненията преминеха.

– Спри да си хапеш езика, мамо! – Извика детето, изплашено, че когато тя включи на първа (каквото и да означава това) и хората бутнат отзад, парченце от езика, можеше да се откъсне. – Мамооооо!

Жената зад волана не ѝ обърна внимание.

– Пламене, ще изпуснем погребението. – Промърмори някой от тикащите.

– И аз трябваше да се кача в катафалката. – Сякаш в допълнение отбеляза старата жена до Гери, която очевидно заради възрастта, не вземаше участие в бутането. Ако беше мъничко по-голяма, дъщерята на Пламен и Нина, навярно би се засмяла, но вместо това направи смешна гримаса на баща си. Той отвърна с усмивка. По-фалшива, нямаше накъде.

Преди години, пътят не беше лош, но миналото лято отбиха големите камиони от кариерата и сега, наместо асфалт имаше дупки, кал и кравешки лайна. Последните трудно се различаваха.

Нещо не се получи с първата скорост и колата рязко спря. Навалицата отзад се блъсна в бронята и някой се свлече в мръсотията. Щеше да пропусне погребението. Чу се ругатня. Пламен отвори вратата.

– Дръпни се! – Каза на жена си. Качи се вътре и без да затваря се провикна. – Бутай по-силно, че закъсняхме. Замириса на кравешки лайна. Гери направи гримаса и пъхна телефона в джоба. Моментът не ставаше за клипче.

На самото погребение никой не плака. „Добре си поживя“ – някой прошепна. Гери се натъжи. Не можеше да си представи, че нейният дядо лежи там, долу. В полу-течно състояние. Щеше да пита по-късно, какво значи това.

Цялата тържественост, всичките емоции и присъствието на толкова възрастни, отклоняваха вниманието на малкото момиче от основното. Трудно бе за детския ум да смели думи като смърт и никога. Сякаш те бяха запазени, единствено за пораснали хора. Въпреки това, тъгата беше по-лепкава от самата кал. Гери я усещаше с цялото си мъничко сърчице.

Поп нямаше.

На връщане, бабите и дядовците се качиха в катафалката. Старата, военна УАЗ-ка събра всички. Все пак останаха нещастници, на които им се наложи да изминат целия път, обратно до село. Родителите на Гери не си говореха за няколко часа.

***

– Няма ли да вечеря, щерката?

– Ще яде ли бе, Пламене? – тросна се Нина. – Гееееееееееееери. – Провикна се тя. – Гергано! – От съседната стая не се долавяше звук. – Гергано!

– Виж я де. – Каза Пламен. – Навярно е заспала, тежък ден беше. Утре може да поговорим с нея, за дядо ѝ, за смъртта… Знаеш, той много я обичаше.

Жена му излезе в коридора. Приближи се до вратата на спалнята и внимателно пристъпи вътре.

В стаята бе тъмно. Единствената светлина, навлизаше през прозореца. Пред него, на около метър разстояние, стоеше Гери, вперила поглед напред с леко вирната брадичка.

– Гери? Няма ли да вечеряш? – Детето не помръдна. – Гери? – Нина се приближи и я хвана за рамото. – Какво има, маме?

Въпросът остана без отговор. Изправена, с изпънато телце и вдигнала глава към прозореца, като в транс, Гергана не сваляше поглед от стъклото. Сякаш там, от другата страна, имаше нещо.

Разтревожена, майката хукна навън. Въздухът се раздвижи след нея и от малкото нощно шкафче, един лист падна на земята. Миг по-късно, двамата с Пламен влязоха в стаята. Гери ги чакаше, седнала на леглото.

– Какво има? – Попита мъжът. Гери посочи прозореца.

– Дядо, дядо е там.

Беше абсурдно. Падналият лист на земята, привлече погледа на баща ѝ. Той се наведе и вдигна некролога.

– Откъде се появи това?

Нина вдигна рамене.

– Сигурно тя го е взела. – Двамата се спогледаха.

– Хайде да лягаме. Утре пак ще говорим.

Дъщеря им не чакаше нова покана. Мушна се под завивките и се усмихна.

– Лека нощ мамо, лека нощ тате.

– Лека миличка. – Отвърна Нина и я целуна по челото. Двамата родители излязоха.

Гери погледна към тъмното стъкло.

– Лека нощ, дядо. – Тихо каза и се обърна на една страна.

Ивайло Златев, 17.02.2017